Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

ACTUEEL

Inmiddels zijn we druk bezig om de activiteiten voor het schooljaar 2019 / 2020 te organiseren. Uitgangspunt is het activiteitenplan 2019/2020 dat op de ledenvergadering van 7 juni 2019 is besproken, van kanttekeningen is voorzien en vastgesteld. 
Een van de opdrachten die het bestuur heeft gekregen is het, in samenspraak met de leden, ontwikkelen van een lange termijn visie, een 10 jarenplan. Onderdeel zullen, gezien de traditie van Sint Bonaventura, ongetwijfeld het 21 en 22 jubileum zijn als we in 2023 105 jaar en in 2028 110 jaar bestaan.

Op de pagina verenigingszaken leggen wij verantwoording af over hoe we de vereniging besturen. Maar de activiteiten die wij, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen organiseren, zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten we mee over actuele knelpunten in en de toekomst van onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Curriculum.nu is een van de zaken die momenteel actueel zijn. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre de voorstellen met betrekking tot het (zogenaamde) leergebied "burgerschapsvorming" recht doen aan de vrijheid van onderwijs en de autonomie van de scholen.  En aan de conclusies van de (onderwijscommissie van de) 2e kamer bij de bespreking van de voorstellen van de werkgroep Onderwijs 2032 inzake de onderwijsvrijheid, de identiteitsontwikkeling en persoonsvorming.

Artikel 23 van de grondwet mag zich ook weer op brede belangstelling verheugen. Behalve ten gevolge van (vermeend) wanbeleid, speelt de aanpassing van de regelgeving m.b.t. het oprichten van scholen én een zoveelste binnenkort te verschijnen rapport van de onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs hier ongetwijfeld een belangrijke rol. Allerlei partijen proberen blijkbaar door met name het genereren van media-aandacht hier hun invloed te laten gelden. BONA is van mening dat beleid n.a.v. een (vermeend) incident niet gewenst is. En dat artikel 23 veelal ter discussie wordt gesteld op basis van opvattingen die getuigen van een karikaturaal beeld van de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van religie, een beeld dat neigt naar intolerantie. 
Als een van de vele pleitbezorgers voor de vrijheid van onderwijs is het ook de taak van Bonaventura om hard op na te denken over de verschillende manieren waarop die vrijheid, op basis van hedendaagse opvattingen over mens, opvoeding, maatschappij, religie, onderwijs en zingeving  steeds weer opnieuw zinvol ingevuld kan en moet worden.

Als gast én gesprekspartner worden we, tot onze vreugde, uitgenodigd op studiedagen van katholieke onderwijsbesturen zoals recent bij OMO en KSU. Ook zijn we recent uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten bij  o.a. de onderwijswerkgroep van de ChristenUnie, zullen we een workshop verzorgen op het congres "Versterking Medezeggenschap", zijn we, in samenwerking met het Wittemer beraad, betrokken bij de organisatie van een conferentie over het onderwijs in (de krimpregio) Limburg. Op de pagina "congressen, lezingen, vieringen" vindt u een uitgebreid overzicht van bijeenkomsten op het snijvlak van onderwijs, opvoeding en zingeving.

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de berusting en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).

(geplaatst 08-06-2019)

AOb in verandering

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging.

In onze ledenbrief van december 2018 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Kritisch zijn we over het idee dat de Algemene Vergadering van de AOb alleen nog maar afgevaardigden zou gaan krijgen uit de sectoren. Terwijl juist in de sectoroverstijgende en bondsbeleid bepalende discussies, zowel over inhoud en organisatie van het onderwijs als over cao's en wetgeving, de specifieke inbreng van groepen en afdelingen nuttig, nodig en noodzakelijk is. Onder andere om aandacht te vragen voor die situaties waarin wij, als levensbeschouwelijk geïnspireerde denominatieve afdeling, mogelijk toch tot andere conclusies menen te moeten komen dan de Algemene vergadering en / of het hoofdbestuur.

Verder proberen we in Bona allerlei ideeën die in die AOb-brede discussie naar boven komen, bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media, andere overlegvormen, e.d. al uit te proberen. Bona als proeftuin voor AOb in verandering. Op de ledenvergadering van 15 -02 jl hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om het gesprek tussen leden onderling en leden en bestuur te laten leiden door een gespreksleider die niet in ons verenigingsbestuur zit. En alle vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien omdat we ze op onze site publiceren.
(geplaatst 29-12-2018 aangepast 8-5-2019)

100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd. Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.

(geplaatst 15-11-2018)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 

(geplaatst 15-02-2019)