Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

101e jaargang

Na de succesvolle jubileumviering op 16 november jl. gaat het bestuur voortvarend aan de slag om ook het 101e jaar van onze vereniging tot een succesjaar te maken. Dat het jubileum en het symposium niet onopgemerkt zouden blijven bleek al uit de het aantal deelnemers uit organisaties waar wij mee samenwerken. En het blijkt ook uit de media aandacht die er op volgde. Bijvoorbeeld op de site van Verus. In afwachting van ons eigen verslag dat we gaan uitgeven in de serie BONAVENTURA LEZINGEN verwijzen we graag naar de samenvatting van een op het symposium aanwezige Verus medewerker. Ook in het het blad De Roerom zal een verslag verschijnen.

Eerste prioriteit van het bestuur is het gesprek met een aantal mensen die hebben laten weten eventueel interesse te hebben in een bestuursfunctie of op een andere wijze actief te willen worden. Als we uw ambities of roeping om binnen Bona actief te worden nog niet kennen, zorg er dan voor dat dat verandert. Dat kan hier

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging. 

In het verlengde van bovenstaande heeft de organisatie van een volgende ledenvergadering onze aandacht. Medio februari 2019 willen we een bijeenkomst organiseren waar we de ledenvergadering willen combineren met een spreker uit de kringen van de, excuses voor het Engels, Tilburg School of Catholic Theology en het Tilburg Cobbenhagen Center.

Plaats, spreker, agenda, datum en tijd volgen z.s.m. In ieder geval zal de aanvulling van het bestuur, de verkiezing van nieuwe leden op die agenda staan. En, daaraan gekoppeld, het nieuwe activiteitenplan 2019, de evaluatie van 2018 en de afrekening over 2018 en de begroting 2019.  

(geplaatst 22-11-2018)

De week van het katholiek onderwijs 
De Week van het Katholiek Onderwijs wordt dit jaar gehouden van 10 t/m 14 december, midden in de Advent. Gevierd wordt dat het Katholiek Onderwijs bestaat en dat veel mensen zich daar iedere dag met hart en ziel voor inzetten.

Ter gelegenheid van de Week is er digitaal materiaal ontwikkeld dat te vinden is op de website van de Nederlandse Katholieke Schoolraad of op www.adventsactie.nl.


Scholen en parochies

De parochies zijn ook op de hoogte gesteld van de Week van het Katholiek Onderwijs. Op veel plaatsen is er rondom het feest van Kerstmis contact tussen scholen en parochies. Wellicht biedt het materiaal daartoe nog aanknopingspunten.

100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Lees hieronder een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.

Onderwijs moet weer terug naar de basis

Wie is Wilna Meijer?

“Sinds enkele maanden gepensioneerd universitair hoofddocent pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Veertig jaar lang bestudeerde ik het onderwijs en opvoeding. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het onderwijs weer terug moet naar waar het om begonnen is. Nu is het onderwijssysteem vooral gericht op het afleveren van arbeidskrachten ten behoeve van het economisch gewin. Het zou moeten gaan om de algemene vorming, om het ontwikkelen van een brede blik en ruime horizon.”

Moet de boel op zijn kop?

“De hele samenleving is in de ban van de economie. Presteren onder tijdsdruk, jachtig, efficiency, meer en sneller. Dat is geen klimaat dat geluk en vrijheid van mensen stimuleert. Het onderwijs zou meer algemeen vormend moeten zijn, dat is juist gebaat bij aandacht en rust. Dit lijkt een gevecht met de rug tegen de muur en tegen de bierkaai, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten.”

Waarom een spreekbeurt met deze strekking bij de katholieke onderwijzers?

‘’Juist het bijzonder onderwijs kan behulpzaam zijn bij een omwenteling. Bij dit onderwijs staat de overheid van oudsher op afstand. Deze relatieve autonomie maakt de weg vrij om de brede algemene vorming nieuw leven in te blazen. Als, net als in Frankrijk, al het onderwijs onder de directe hoede van de staat zou komen, dan zou de greep van de staat en de politieke waan van de dag op het onderwijs nog groter worden. Dat moeten we echt niet willen.”

Oh nee?

“Die invloed is al veel te groot. De overheid fungeert als een soort van bovenmeester die opleidt ten behoeve van de arbeidsmarkt. Terwijl het veel meer zou moeten gaan over kunst, burgerschap, geschiedenis, kritisch denken, reflectie en vrijheid. Ook godsdienstonderwijs is van groot belang. In tegenstelling tot wat we dachten, zien we de rol van godsdiensten immers wereldwijd al maar groter worden. Dit soort onderwijs vergt aandacht, verdieping, tijd en ruimte. Nu zijn we met zijn allen meer de slaven van de toetscultuur. De geldt ook voor de leerkrachten, ook die zouden veel meer ruimte moeten krijgen om hun enthousiasme en passies te kunnen uitdragen.”

Wat moet de rol van de overheid zijn?

“Zorgen voor het nodige geld en dat over maken aan de samenleving. Aan de kunstwereld, de medische sector, het onderwijs. Allemaal stuk voor stuk sectoren die als het goed is verder kijken dan de belangen van aandeelhouders, de grote banken en bedrijven. Het algemeen belang moet weer voorop en al die andere belangen zouden dat algemene belang moeten dienen. Nu is het te vaak andersom.”

Dus we moeten nu allemaal subiet linksig gaan stemmen?

“Dat doe ik doorgaans wel. Maar tot nog toe heeft dat niet veel geholpen. Bovendien is het niet zo simpel. Het CDA is van oudsher de partij die dwars ligt als andere het bijzonder onderwijs de nek willen omdraaien. In die zin ben ik dus ook fan van het CDA. Ja, het leven is best ingewikkeld.” 

bron:
AOb-onderwijsblad-november 2018