Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Bonaventura over de acties in het onderwijs. 

Namens Bonaventura heeft Willibrord van den Besselaar, voorzitter van Sint Bonaventura, in het Katholiek Dagblad zijn visie op de acties en de staking op 15-3-2019 uit een kunnen zetten. Deze opinie bijdrage heeft het Katholiek Dagblad tegelijkertijd gepubliceerd met de visie van de voorzitter van CNV-Onderwijs, Loek Scheuler.

Bonaventura in 2019

Op de ledenvergadering van 15 febr jl zijn 2 nieuwe bestuursleden, John van Engelen en Jos van Remundt, gekozen. Komende tijd gaan we verder met het gesprek met de leden over de verdere uitwerking van het activiteitenplan 2019. Tegelijkertijd gaan we uitvoering geven aan het versterken van het reilen en zeilen van de vereniging, bijvoorbeeld door een verdere versterking van het bestuur en het verbeteren van de communicatie en informatie-uitwisseling  tussen het Bona-bestuur, de Bona-leden, de werkorganisatie, de groepen, de CVHO en het HB van de AOb. 
Op de pagina verenigingszaken kunt u de activiteiten van het bestuur goed volgen.

Maar concrete activiteiten zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo zijn we actief betrokken bij de organisatie van een studiemiddag over religie en opvoeding op 28 maart a.s., leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten mee over actuele knelpunten in en de toekomst van onderwijs en opvoeding op bijeenkom-sten van o.a. de AOb, VKMO/Sint Bonaventura, de VDLG en het dagblad Trouw. Als gast én gesprekspartner zijn we uitgenodigd op gemeenschappelijke studiedagen van katholieke onderwijsbesturen.


Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de berusting en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).

(geplaatst 29-02-2019, aangepast 20-02-2019)

AOb in verandering

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging.

In onze ledenbrief van december 2018 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Verder proberen we in Bona allerlei ideeën die in die AOb-brede discussie naar boven komen, bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media, andere overlegvormen, e.d. al uit te proberen. Bona als proeftuin voor AOb in verandering. Op de ledenvergadering van 15 -02 jl hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om het gesprek tussen leden onderling en leden en bestuur te laten leiden door een gespreksleider die niet in ons verenigingsbestuur zit. En alle vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien omdat we ze op onze site publiceren.
(geplaatst 29-12-2018 aangepast 20-01-2019)

100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort, hopelijk tijdens onze komende ledenvergadering op 15 februari 2019, publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.

(geplaatst 15-11-2018)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 

(geplaatst 15-02-2019)