Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Sint Bonaventura is betrokken bij het project "Het waagstuk van de opvoeding

Opvoeden is nooit vanzelfsprekend geweest, maar vandaag lijkt het allemaal wat spannender.  De wereld wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel uitdagingen en prikkels. 
Hoe voeden we kinderen zo op, dat ze hun weg vinden in de wereld en zin krijgen in het leven? Die fundamentele vraag stellen we ons in het project ‘Het waagstuk van de opvoeding’? We gaan op zoek naar waar ouders en grootouders, leerkrachten en opvoeders behoefte aan hebben om kinderen perspectief en betekenis aan te reiken in een samenleving die steeds diverser en complexer wordt.

opvoeding, zingeving en spirituele veerkracht
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren klaar zijn voor hun toekomst, dat ze de uitdagingen die ze zullen tegenkomen aan kunnen? Hoe komen ze mee in een wereld waarin globalisering en technologie een steeds dominantere rol spelen? Hoe vinden ze hun plaats in de culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan? 

Daarvoor is het ook nodig dat kinderen en jongeren hun vermogen tot spiritualiteit en zingeving ontwikkelen. In hun leven zal het niet alleen gaan om de kennis van economie en techniek, om taal en rekenen, om kennis van sociale en psychologische processen. Het zal ook gaan om het vermogen zin en betekenis te geven aan wat ze doen en wat ze meemaken: irrationele, onverwachte, hoopgevende schokkende gebeurtenissen in hun eigen leven of in de samenleving. 
We denken dat het ontwikkelen van die spirituele vaardigheden aandacht verdient en niet meer vanzelf tot stand komt. Een aantal organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om dat in kaart te brengen: Verus, Unie NZV, OMO, CNV-Onderwijs, Sint Bonaventura, VKLO en VKMO.
Op 28 maart 2019 willen we een conferentie over dit thema organiseren. Voorafgaand daaraan brengen we met dit onderzoek het thema in kaart bij opvoeders, mensen werkzaam in het onderwijs en jeugdhulpverlening, beleidsmakers in onderwijs en welzijn. 
Naast dit internetonderzoek houden we een aantal diepte-interviews met mensen die zich met dit aspect van opvoeding bezig houden. Dat brengen we voor de conferentie bij elkaar als input voor die dag.   

Om zicht te krijgen op deze behoefte willen we je vragen mee te doen aan  deze enquête https://nl.surveymonkey.com/r/9RSND8Q. Ze zal ons een basis bieden om concrete handvatten te ontwikkelen rond opvoeding en zingeving.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. 

Wij willen U alvast hartelijk danken voor uw medewerking die voor ons onmisbaar is bij het ontwikkelen van ons project. 

We zouden er ook heel erg mee geholpen zijn als u ook  binnen uw organisatie, bij personeelsleden,  en via uw website of email  bij uw achterban aandacht zou vragen voor onze enquête door de link te delen.


100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018

Sprekers o.a.: 

Dr. Wilna Meijer
was tot voor kort universitair hoofddocent algemene pedagogiek in Groningen, 
auteur van 
o.a. het boek 'Onderwijs, weer weten waarom' (2016) en 'Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs' (2006)
medeauteur van '
Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs' (2017)

De positie die Wilna Meijer, net als andere auteurs zoals Ger Biesta, Joke Hermsen, Frank Furedi e.a., inneemt staat volgens de Belgische schrijvers De Bruykere, Struyf en Kavadis in de traditie van denkers als Hanna Arendt en John Dewey. Klik hier voor hun artikel in PEDAGOGISCHE STUDIËN 2015 (92).  

Mgr. Gerard de Korte,
bisschop van Den Bosch, en
 in 2015 de Theoloog des Vaderlands,
auteur van o.a. 'Geroepen tot hoop' (2016)

 

Drs. Harrie Meelen, oud bestuurslid van Sint Bonaventura, geschiedenisleraar en teamleider VWO aan het Augustinianum in Eindhoven.  


16 NOVEMBER OM 12.30 UUR
HOTEL CENTRAAL, 
AAN DE MARKT TE DEN BOSCH (Burgemeester Loeffplein 98)

12.30 inloop met koffie en een  Bossche Bol

13.00 start programma m.m.v. van o.a. Mgr. Gerard de Korte en drs Harrie Meelen

14.15 pauze

14.45 vervolg programma m.m.v. o.a. dr. Wilna Meijer

16.00 uur bezinningsmoment en muzikaal intermezzo

17.00 borrel

18.00 dinner

21.00 einde 

klik hier om u aan te melden


In het onderwijs van vandaag gaan verschoolsing en ontscholing paradoxaal genoeg hand in hand. Verschoolsing van het leven van kinderen, bijvoorbeeld in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. Ontscholing van de school, bijvoorbeeld in de brede school en de ‘verlengde schooldag’. Beide ontwikkelingen hebben het besef uitgehold van waar het op school eigenlijk om gaat en om moet gaan. Weer weten waar we scholen voor hebben: met behulp van klassieke pedagogische inzichten maakt dit boek dat duidelijk. De actualiteit van dat klassieke gedachtegoed is groot, niet het minst door het kritische contrast met de ook het onderwijs regerende ideologie van de markt-economie.

Het is de hoogste tijd voor kritische distantie van al de eisen en vragen die politiek en samenleving, economie en arbeidsmarkt aan het onderwijs stellen. De school is niet de aangewezen plaats is om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Waar de economische dictatuur van de zogenaamd vrije markt met z’n test- en afrekencultuur overheerst, ontbreekt de ruimte voor de ware educatieve spirit van gedeelde interesse en aandacht voor de inhoud, de zaak. Het zou in scholen moeten gaan om het bieden van pedagogische ruimte aan onderwijs en vorming. Ruimte voor leraren om vanuit vakkundigheid en liefde voor een vak leerlingen te inspireren. Ruimte en tijd voor vorming, die ernstig in de knel is gekomen door dictaten van opbrengstgericht werken en rendementsverhoging. Werkdruk en prestatiedruk, tijdsdruk en de jachtigheid, die door de eisen van efficiency en effectiviteit – meer bereiken met minder middelen, en sneller, want ook dat is goedkoper – zijn gecultiveerd, staan haaks op het klimaat waarin onderwijs en vorming kunnen gedijen. Zij moeten het hebben van concentratie en rust, van aandacht voor en interesse in de zaak. In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'. 

Workshops tijdens VDGL studiedag, 8 maart 2018.  

Deze workshop wordt verzorgt door oud-bestuurslid Fleur Buysen en biedt voor een moment de ruimte om tot bezinning en bezieling te komen. 

Geïnspireerd voor de klas staan en mooie lessen geven, dat willen we allemaal wel. Maar hoe behoudt je als docent de bezieling voor het beroep? In deze workshop ga je onder andere met het onderstaande aan de slag:

  • Onderzoek naar eigen drijfveren en kwaliteiten
  • Bewust eigen drijfveren en kwaliteiten leren inzetten
  • Werkbeleving; in kaart brengen huidige en gewenste situatie
  • Plan van aanpak maken om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan 

Op verzoek kunnen wij deze workshop ook bij u op school, op uw lerarenopleiding, binnen uw samenwerkingsverband of bv vakbondsoverleg organiseren.

www.aurore-coaching.nl