Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


100 JAAR SINT BONAVENTURA

Start:16-11-2018
12:30
Einde:16-11-2018
21:00

100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018
Opzet congres ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura.

Tijdens het middaggedeelte willen wij stil staan bij welke vooronderstellingen, welke mensbeelden momenteel dominant zijn in het spreken over onderwijs. Op de eerste plaats vanuit de pedagogiek (door dr. Wilna Meijer) maar ook vanuit de theologie / katholieke traditie (Mgr. Gerard de Korte) en onderwijsgeschiedenis (drs. Harrie Meelen) zullen daar een aantal vragentekens bij geplaatst worden.
Het wordt een middag die zowel voor leraren, lerarenopleiders als voor studenten aan lerarenopleidingen de moeite waard is, een bijdrage aan het debat over de toekomst van het onderwijs dat zowel breed in de samenleving als meer specifiek op scholen, lerarenopleidingen en binnen de AOb gevoerd wordt.
Invalshoek zal zijn het pedagogisch belang van het respecteren van de relatieve autonomie van het pedagogisch domein en de rol die het bijzonder onderwijs daarin kan spelen. Binnen die context zullen zaken aan de orde komen zoals de relatie kennis (en vaardigheden), inzicht en persoonsvorming. Daarnaast zal stil gestaan worden bij de risico's van een beleid waar onderwijs gezien wordt als middel om maatschappelijke vraagstukken zoals ongelijkheid, radicalisering, desintegratie en burgerschap aan te pakken. Ook de tendens om steeds meer het kind centraal te stellen zal in dit verband aan de orde komen.

Als 100 jarige vereniging willen we graag verjongen en verbreden. Oorspronkelijk was Sint Bonaventura een belangenvereniging voor HBS en Gymnasium docenten. Tegenwoordig ligt het accent op pedagogiek en levensbeschouwing. Is er aandacht voor wat ons als docenten motiveert en wat er ons als pedagogen te doen staat. Daarmee richten we ons tegenwoordig op alle docenten op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. En op docenten en studenten op PABO's en andere lerarenopleidingen.

Over de sprekers:
Dr. Wilna Meijer,
was tot voor kort universitair hoofddocent algemene en wijsgerige pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen,
auteur van o.a. het boek 'Onderwijs, weer weten waarom' (2016) en 'Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs' (2006)
medeauteur van 'Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs' (2017)

Mgr. Gerard de Korte,
bisschop van Den Bosch, en in 2015 de Theoloog des Vaderlands, auteur van o.a. 'Geroepen tot hoop' (2016).

Drs. Harrie Meelen,
oud bestuurslid van Sint Bonaventura, geschiedenisleraar en teamleider VWO aan het Augustinianum in Eindhoven.

16 NOVEMBER OM 12.30 UUR
HOTEL CENTRAAL, AAN DE MARKT TE DEN BOSCH
Burgemeester Loeffplein 98
12.30 inloop met koffie en een Bossche Bol
13.00 start programma m.m.v. van o.a. Mgr. Gerard de Korte en drs Harrie Meelen
14.15 pauze
14.45 vervolg programma m.m.v. o.a. dr. Wilna Meijer
16.00 uur bezinningsmoment en muzikaal intermezzo
17.00 borrel
18.00 diner
21.00 einde
aanmelden: copieer deze link in de adresbalk: https://www.aob.nl/agenda/symposium-st-bonaventura-den-bosch/
vragen: info@SintBonaventura.nl

 aankondiging tbv website_1.docx


Terug naar overzicht