Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


VERGADERINGEN 20/21

3e ledenvergadering in school- en verenigingsjaar 2020/2021.    Op 17 juni van 19.30 - 21.00 uur de 3e ledenvergadering van dit schooljaar. Op de agenda o.a. het activiteitenplan voor 21/22, de statuten die aanpassing behoeven en de bestuurssamenstelling.

De zittingstermijn van de huidige voorzitter loop ten einde en eenieder die zich geroepen voelt kan zich bij de secretaris van onze vereniging kandidaat stellen tot een week voor de vergadering. De huidige voorzitter, Willibrord van den Besselaar stelt zich, na overleg in het bestuur voor de 2e keer, maar voor een kortere periode, weer kandidaat. 

De statuten is een tweede onderwerp waar we ons over zullen buigen. Alweer een jaar of 5 geleden zijn er nieuwe conceptstatuten gemaakt. Inmiddels zijn ook die weer op een paar punten bijgesteld. Deze laatste versie kunt u hier inzien. Zo is het idee dan er iedere keer een geheel nieuw bestuur zou worden gekozen geschrapt. De zittingsduur is gekoppeld aan ieder individueel bestuurslid. Door iedere twee jaar een gedeelte van het bestuur te benoemen is een betere continuïteit mogelijk. En het verenigingsjaar loopt nu parallel met het begrotingsjaar (beide nu het zelfde als bij de AOb).

N.a.v. de discussie over de toekomst van Sint Bonaventura kwam op de laatste ledenvergadering ook de doelstelling aan de orde, meer specifiek de 3e doelstelling. Oudgedienden wisten die zich nog te herinneren. De nieuwe generatie actieve leden, inclusief het hele huidige bestuur, hadden geen idee waar het over ging. Want in de huidige statuten, en in de conceptstatuten van 2016 was geen 3e doelstelling te vinden. Maar tot nu toe heeft niemand bevestigd dat die nooit geschrapt zou zijn. 

De zoektocht naar de 3e doelstelling was succesvol, maar leverde veel vragen op naar de besluitvorming m.b.t. statutenwijzigingen in de afgelopen 25 jaar. Al die vragen zin nog lang niet beantwoord, maar vernieuwen betekent vooruitkijken én terugkijken tegelijkertijd. En al terugkijkend raakte het bestuur steeds meer overtuigd van het feit dat die 3e doelstelling tot de identiteit van onze vereniging behoort, en altijd, zeker in de dagelijkse praktijk en de activiteiten die Bona georganiseerd heeft, altijd een rol speelde. Wij stellen dan ook voor die 3e doelstelling ook weer formeel in ere te herstellen en een plaats in de statuten te geven. Over de formulering houden we momenteel een ledenraadpleging die u hier kunt invullen.  

Het concept activiteitenplan 2021 / 2022 wordt binnenkort door het bestuur vastgesteld en toegezonden aan iedereen die zich aanmeldt voor de ledenvergadering. Op dit moment kunnen we verwijzen naar het jaarplan 2021 dat de eerste helft van het nieuwe verenigingsjaar omvat.

Aanmelden voor de ledenvergadering kan via de agenda op de AOb-site of d.m.v. een mail naar info@SintBonaventura.nl


AGENDA

1 Woord van welkom

2 Ingekomen stukken en mededelingen / vaststellen agenda

3 Notulen ALV 20 nov 2020 en 4 maart 2021

4 Bestuursverkiezing

5 Statuten; m.n. over de doelstelling van Sint Bonaventura en de eventuele aanpassing van het verenigingsjaar.

6 Activiteitenplan 2021/2022 (t/m eind 2022 ivm overgang van schooljaar naar kalenderjaar).

7 Rondvraag

8 Sluiting

(geplaatst 2021-04-12; aangepast 29-5-20212e ledenvergadering in school- en verenigingsjaar 2020/2021.   Op 4 maart 2021 is er tussen 19.00 en 19.30 uur een korte extra digitale  ledenvergadering waarin we, in verband met de AOb-hoofdbestuursverkiezingen op 26 maart a.s. de kandidaten willen bespreken.

Daaraan voorafgaand zullen we kort stil staan bij de beleidsvoornemens zoals die in 2016 geformuleerd zijn door een verkenningsgroep bestaande uit Cees Akerboom, Clazina de Bruyn, Wim de Kok en Henk Willigenburg, de toenmalige voorzitters van Sint Bonaventura en CVHO en de twee voorgangers van Frits Fraanje, de huidige door de afdelingen kandidaat gestelde HB-er.

Tijdens de vergadering willen we met name stil staan bij de laatste twee (voor de gelegenheid nu op de site vet gemaakte) paragrafen van de verkenning. Tegen die achtergrond willen we graag bespreken wat er van terecht gekomen is en hoe dat vanuit het HB van de AOb beter gefaciliteerd zou moeten worden. En tegen die achtergrond willen we stil staan wat we verwachten van een HB-er uit onze kringen.

Kijk hier verder om het rapport in te zien, klik hier om het te downloaden.
(geplaatst 2021-01-30; aangepast 14-02-2021)1e ledenvergadering in school- en verenigingsjaar 2020/2021.    Op 20 november 2020 vanaf 14.00 uur de eerste ledenvergadering van dit schooljaar. En ook nu weer digitaal. 

Tijdens de vorige vergadering heeft Eric Borgman een aantal uitdagende gedachten geformuleerd. Deze keer gaan we daarover verder met elkaar in gesprek. Daniëlle Woestenberg, de nieuwe voorzitter van CNV-onderwijs, zal hardop met ons meedenken, reagerend op de bijdrage van Eric. 

Verder hoopt het bestuur dat het gaat lukken om in de nieuwe plannen al iets te doen met de gesprekken die we de afgelopen vergaderingen hebben gehouden over de rol die Bona anno nu kan, mag, moet vervullen.

Aanmelden voor de ledenvergadering kan via de agenda op de AOb-site of d.m.v. een mail naar info@SintBonaventura.nl

Niet aangemeld, toch meedoen, klik dan tegen de tijd dat de vergadering gaat beginnen op deze link.

Als het niet werkt: bel 
Anneke Blankers


AGENDA
1 Woord van welkom

2 Ingekomen stukken en mededelingen / vaststellen agenda

3 Notulen (via deze link ter inzage) ALV 19 juni 2020

4 Bonaventura in verandering.
Vervolg op de lezing van Erik Borgman. (kijk hier, als aanvulling op de notulen, voor een uitgebreide samenvatting van de lezing van Eric). Hoe kijken we terug op lezing en nagesprek en gaan we verder met het gesprek over Bonaventura in verandering. Daniëlle Woestenberg, de nieuwe voorzitter van CNV-onderwijs, zal, hardop met ons meedenkend, reageren op de bijdrage van Erik.

5 Activiteitenplan 2021
   Klik hier om het op de site te openen, downloaden kan ook: activiteitenplan 2021

6 Begroting 2021 
   Klik hier om hem te downloaden, hier om hem op de site te openen.

7 Over de mogelijkheden van een Vereniging van vrienden van KLV Sint Bonaventura 

8 Rondvraag

9 Sluiting

Omdat we niet te lang willen vergaderen schuiven de volgende punten door naar een volgende vergadering.

- Kandidaatstelling Hoofdbestuurder
Statuten

De vergaderstukken worden na aanmelding toegestuurd.

Toelichting bij de agenda

BONAVENTURA IN VERANDERING
Op deze ledenvergadering gaan we verder met het gesprek over wat we doen, waarom we dat doen en wat me misschien beter zouden kunnen doen. Daarbij zullen we voortborduren op de gedachtevorming die tijdens de laatste voorjaarsvergadering weer verrijkt en verdiept is. Iets dat mede gebeurde doordat de focus, op basis van eerdere ledenvergaderingen gericht op de vraag naar de toekomst (-bestendigheid) van onze vereniging, in gesprek met Erik Borgman verschoven is. Van de vraag naar welke punten op de horizon ons bestaansrecht rechtvaardigen naar de de vraag hoe we, vanuit onze traditie en opdracht, kijken waar we nu staan, wat er nu van ons gevraagd wordt.

In dat kader ontwikkelde Borgman de gedachte dat niet (meer) de school, het bestuur of het team drager is van de identiteit maar dat in onze seculiere liberale tijd waarin, samen met en steeds groter wordende overheidsbemoeienis, de markt allesbepalend lijkt en het marktdenken in allerlei opzichten het onderwijs in haar greep heeft, de vraag naar het hoe en waartoe van het onderwijs op de schouder van de (individuele) leraar is komen te liggen. En dat een katholieke lerarenvereniging als Sint Bonaventura, weliswaar onderdeel van een vakbond maar in zichzelf geen vakbond, een plek is waar we op basis van ons geloof en onze professionaliteit bij elkaar komen. Een plek van waaruit we, als relatief autonome professionals, ruchtbaarheid moeten geven aan onze kijk op onze pedagogische opdracht en onze visie op mens en samenleving. Een plek waar voor katholieke leraren en alle anderen die met ons mee willen denken, ruimte is voor bemoediging, verdieping, bezinning, reflectie en actie.

"Bonaventura moet een organisatie van leraren zijn die zeggen: “Wij weten ook niet precies hoe het moet, maar wij weten één ding zeker, we moeten dat wel gaan weten. Dus gaan we investeren in het gaan weten hiervan.”


VERENIGING VRIENDEN VAN KATHOLIEKE LERARENVERENIGING SINT BONAVENTURA
Al langer, en ook in de vorige ledenvergadering, is een dergelijke vereniging genoemd als mogelijkheid om mensen aan onze vereniging te binden. Als mogelijkheid om ook niet AOb leden bij onze activiteiten te betrekken. Als mogelijkheid om voor niet AOb-ers Sint Bonaventura een eerste kennismaking met de AOb te laten zijn. Als mogelijkheid naar een opstap naar een BONA en AOb lidmaatschap. Kijk hier voor een mogelijke opzet.


STATUTEN
De al sinds 2016 slepende kwestie over de vernieuwing van de statuten  hopen we ook weer wat verder te brengen. Niet om allerlei zaken te fixeren, maar juist om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Om de ruimte te creëren om adequaat te kunnen reageren op de toekomst die wij niet maken, niet in onze hand hebben maar ons gegeven wordt.
Het concept hebben we een jaar geleden voorgelegd aan onze leden / de ledenvergadering, aan de RK Kerk en aan het hoofdbestuur van de AOb. Om alle reacties tot een evenwichtig en voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat te verwerken. Opmerkingen van leden en de kerk worden momenteel verwerkt, vanuit de AOb hebben we helaas nog niks vernomen. Na de volgende ledenvergadering zullen we de versie die we dan vaststellen opnieuw richting AOb sturen.
(geplaatst 2020-09-28; aangepast 8-10-2021)

E-mailen
Bellen
LinkedIn