Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

https://www.bondkbo.nl/

 

LEREN VAN ELKAAR

Weet jij iets wat bij anderen nog niet bekend is? Deel je kennis via de Bond KBO. Zo helpen we elkaar samen aan de laatste nieuwtjes en aanbiedingen.

Kennis delen met de wereld.

De Bond KBO is van oudsher een grote besturenorganisatie in het primair onderwijs. Leren staat voor ons nog steeds centraal. Tegenwoordig delen wij onze kennis naar aanleiding van tips van onze lezers. Zo leren we van elkaar en schrijven we altijd over de onderwerpen die jij uitzoekt. Meer lezen over ons...

Jij bepaalt het nieuws!

Nieuwsgierigheid is van alle tijden. Al sinds het ontstaan van de mensheid willen we alles weten. Niet alleen over elkaar, maar ook over de wereld.Onze kennis vermeerderen we alleen door het te delen. Internet vormt daar tegenwoordig het ultieme platform voor. Via de website van de Bond KBO deel jij je kennis dan ook met iedereen.Heb je ergens een mooie aanbieding gezien? Tip dan de redactie en wie weet delen wij deze kennis in een blogbericht. Is er een onderwerp waar je meer over wilt weten? Vraag om een artikel en misschien word je korte tijd later op je wenken bediend.

 

Over ons

De Bond KBO is al meer dan veertig jaar de landelijke organisatie van schoolbestuurders in het katholiek primair onderwijs. Hij wordt gevormd door 300 besturen die samen 2400 scholen besturen waar ruim 580.000 kinderen dagelijks onderwijs volgen. Daarmee is hij de grootste besturenorganisatie in het primair onderwijs.

De Bond KBO werkt samen met zijn leden aan zelfbewust, kwalitatief goed onderwijs. In zijn belangenbehartiging en dienstverlening wil hij inspelen op actuele ontwikkelingen in onderwijs, politiek en samenleving. Onze inspiratie zijn de waarden die wij beleven vanuit de katholieke traditie en geloofsgemeenschap: solidariteit, subsidiariteit en spiritualiteit. Sturen op waarden.

 

 

 

Visie

 

In het denken over de verantwoordelijkheid van het katholiek schoolbestuur naar zowel kerk als samenleving staan voor de Bond KBO drie bestuurlijke principes centraal: subsidiariteit, solidariteit en spiritualiteit.

 

Subsidiariteit

 

heeft betrekking op verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. Onder subsidiariteit wordt doorgaans het beginsel verstaan dat een hogere overheid niet moet regelen wat een lagere overheid zelf kan. Het is een beginsel uit de sociale leer van de katholieke kerk.Het uitgangspunt voor het beginsel vormt de positie van het individu en de keuzes die individuen maken door zich bij sociale verbanden aan te sluiten. In dit verband wordt het als onrechtvaardig gezien dat men het individu en deze lagere sociale verbanden taken ontneemt die het zelf kan uitvoeren.

Solidariteit

 

is Jezus herkennen in de naaste. Uit de waardigheid van de menselijke persoon wordt het “niet-schaden beginsel” afgeleid, dat onze vrijheid afgrenst van die van anderen. Wij ontlenen hieraan op microniveau de opdracht om aan elk kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Op macroniveau leidt solidariteit tot aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving en tot het leveren van een bijdrage aan de reductie van sociale ongelijkheid. Solidariteit is sterk verbonden met het morele principe van rechtvaardigheid zoals we dat in de christelijke traditie kennen. Dit principe is in het kader van de huidige discussie over de rol van besturen bij het bestrijden van bijvoorbeeld onderwijsachterstanden uitermate actueel.

Spiritualiteit

 

verwijst naar zingeving en aandacht voor waarden. Zingeving verwijst naar de reflectie op bestemmingsvragen. Het zoeken naar bestemming en zingeving is een proces waarin voortdurend gereflecteerd wordt op het eigen zijn, de eigen essentie en het perspectief waarin een persoon wil gaan staan.

Spiritualiteit is richtinggevend voor het individu, omdat het gebaseerd is op waarden die verwijzen naar de diepste bedoeling van het bestaan. Deze diepste of heilige waarden inspireren en motiveren mensen, integreren andere waarden tot een samenhangend geheel en hebben ook een kritische functie voor het handelen. In het geval van katholiek onderwijs vormen Schrift en de Traditie deze bron van inspiratie. Ze integreren de verschillende waarden tot een geheel en hebben een kritische functie voor het handelen.

Deze drie principes vormen een belangrijk referentiekader voor het denken over goed katholiek bestuur en zijn voor het huidige denken over bestuurlijk handelen uiterst actueel en relevant. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als belangrijke criteria voor het zoeken naar een antwoord op de vraag wat ‘besturen in hoofdlijnen’ nu inhoudt voor katholieke besturen.

Dienstverlening

 

Wat doet de Bond KBO voor schoolbesturen en (bezoldigde) bestuurders in het katholiek onderwijs?

Voor de Bond KBO is een bestuurlijke organisatie een gemeenschap van en voor scholen. Een bestuurlijke organisatie die eindverantwoordelijkheid draagt voor de professionals, de identiteit, de kwaliteit van de scholen en hun maatschappelijke inbedding, waaronder de organisatie van een fundamentele betrokkenheid van ouders op school- en waar mogelijk op bestuursniveau.

De Bond KBO kan ondersteuning bieden op alle terreinen van de bestuurlijke organisatie.

• Financiën
• Huisvesting en planning
• Juridische dienstverlening
• Kwaliteit en identiteit
• Mantelcontracten
• Organisatieontwikkeling
• Personeelsbeleid
• Trainingen

Organisatieontwikkeling

 

Organisatieontwikkelingsprocessen, zoals reorganisaties en bestuurlijke veranderingen zijn vaak ingrijpende en spannende situaties voor bestuur, directie èn medewerkers. Herinrichting of fusies van schoolbesturen, de vorming van bovenschools management, de invoering van een College van Bestuur en Raad van Toezichtmodel. Ze vragen om maatwerk. Onze begeleiding is er op gericht in dit proces de juiste keuzen te maken, betrokkenheid te organiseren en de best passende juridische vorm te vinden.

Aan bezoldigde bestuurders en schooldirecties worden steeds hogere eisen gesteld. Daardoor kan kans op overbelasting ontstaan. Onze coaching kan u helpen de juiste keuzen te maken, eigen grenzen te bewaken en te interveniëren.

Personeelsbeleid

 

Een van de belangrijkste voorwaarden om een gemeenschap van scholen vorm te geven is een goed personeelsbeleid waarin de ontwikkeling van professionals centraal staat. Dat is meer dan alleen uw personeelsbeheer goed op orde hebben. In een professionele arbeidsorganisatie is sprake van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire) en integraal personeelsbeleid afgestemd op uw onderwijsconcept, missie en visie. De Bond KBO kan u met behulp van een frisse blik ondersteunen bij de uitwerking van missie en visie naar personeelsbeleid.

CAO PO, Wet BIO en Medezeggenschap

 

Uw personeelsbeleid zal in toenemende mate gericht zijn op de ontwikkeling en mobiliteit van uw professionele medewerkers, zoals ook in de Wet BIO is bedoeld. De nieuwe CAO PO biedt u als werkgever veel meer ruimte om uw personeelsbeleid af te stemmen op uw onderwijskundige en organisatorische beleidskeuzen. Omdat er meer ruimte voor eigen beleid ontstaat, zal ook in toenemende mate hierover met de MR onderhandeld moeten worden. Op al deze aspecten kunnen wij u voorzien van deskundig advies.

Functiebouwwerk

 

Op het moment dat u uw organisatie (opnieuw) gaat vastleggen in een functiebouwwerk, staat u voor de keus: alles bij het oude laten of de organisatie en dus ook de functies analyseren en afstemmen op de missie, visie en strategie van de organisatie. Onze adviseurs, gecertificeerd op het terrein van functiewaardering, zijn specialisten op het gebied van Human Resources. Zij kunnen u behulpzaam zijn in alle fasen van het traject van organisatieontwerp en functiebouwwerk tot functieanalyse en functiewaardering.

Trainingen

 

Als professioneel schoolbestuurder wilt u zich blijven ontwikkelen. Op de scholingsmarkt is het aanbod uitgebreid en zeer divers. De Bond KBO heeft een scholingsaanbod voor al haar leden dat varieert van:

In-company trainingen op maat:

 

– Training dossiervorming
– Training klachtenregeling
– Training ‘speel het spel pioniers van lumpsum’
– Training medezeggenschap

Seminars/trainingen gebaseerd op actuele onderwerpen:

 

– Workshop FUWA-PO

Kwaliteit en identiteit

Kwaliteit

 

De Bond KBO ondersteunt zijn leden in het vertalen van kwaliteitsdenken naar kwaliteitshandelen. Het gaat daarbij om het verhelderen van de missie en visie, de vertaling in strategische doelen, waarbij de beoordeling van het beleid plaatsvindt op basis van vastgestelde maatstaven. Op deze manier kunt u zelf de kwaliteit van uw organisatie beoordelen.

De Bond KBO wil de kritische vriend zijn die helpt bij het ontwikkelen van kwaliteitszorg en zelfevaluatie. De Bond KBO werkt samen met andere onderwijsorganisaties in Q*Primair (back office).

Kwaliteitsmonitor

 

Het succes van uw organisatie monitoren? Voor uw schoolorganisatie is het van essentieel belang om te monitoren wat de effecten zijn van het gevoerde beleid. Daarnaast is het interessant om te volgen hoe andere schoolbesturen op hoofdlijnen scoren, zodat u van anderen kunt leren waar dat nodig is.

De Bond KBO heeft een instrument ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de effecten van uw beleid op hoofdlijnen te volgen en te benchmarken met uw collega’s in het katholiek onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze besturenmonitor en op digitale wijze deelnemen, waardoor u snel inzichtelijk krijgt hoe uw organisatie zich (in vergelijking met andere) ontwikkelt.

Identiteit

 

De Bond KBO heeft een hedendaagse visie ontwikkeld op de identiteit van de katholieke school. Sleutelbegrippen daarin zijn ‘gedeelde waarden’ en ‘gemeenschapsvorming’. De Bond KBO heeft deze visie uitgewerkt in de brochure ‘Naar gedeelde waarden’ en vertaald in praktische handreikingen voor ‘goed bestuur’.

Identiteit is een element van kwaliteit. ‘School is beeld’ is een evaluatie-instrument dat de huidige en wenselijke situatie rond kwaliteit en identiteit binnen uw school of organisatie in beeld brengt. Het instrument is een goed uitgangspunt om de discussie hierover te voeren, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Onze adviseurs helpen u graag met de opzet.

Huisvesting en planning

 

De Bond KBO maakt jaarlijks leerlingenprognoses die nodig zijn bij het ontwikkelen van een meerjarenbeleid (huisvestingsbehoefte, personeelsbehoefte). De prognose kan binnen het bestuur aanleiding zijn voor een discussie over uitbreiding van een school, stichting, fusie of het instandhoudingsbeleid.

De Bond KBO beschikt over gespecialiseerde kennis op het vlak van huisvesting en planning en kan deze gecombineerd aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een strategische verkenning waarbij het totale scholenbestand wordt betrokken. Deze advisering kan leiden tot een advies over de levensvatbaarheid van de scholen, de gewenste schaal, de kwaliteit van de huisvesting.

Energie

 

‘Energie voor scholen’ is een gezamenlijk project van de Bond KBO, Bond KBVO, de Besturenraad, VBS, VGS en LVGS. Het project voorziet in de gezamenlijke inkoop van gas en elektriciteit voor de periode 2007-2010.

Door met zoveel mogelijk scholen collectief gas en elektriciteit in te kopen, kunnen we gunstige voorwaarden bedingen en een zo laag mogelijke prijs. Per kwartaal kan een school/schoolbestuur zich aanmelden.

Financiën

 

Het primair onderwijs wordt bekostigd op basis van lumpsum. De Bond KBO heeft zich daarvoor jarenlang ingezet en voelt hiervoor een bijzondere verantwoordelijkheid. De Bond KBO participeert in het landelijke projectbureau dat in werking blijft om een soepele implementatie te garanderen.

Voor vragen rond bekostiging, financieel beleid, financiële verantwoording (jaarverslag) en bankzaken heeft de Bond KBO expertise in huis.

E-mailen
Bellen
LinkedIn