Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

CONGRESSEN, LEZINGEN, VIERINGEN


Lezingen, studiedagen, vieringen en andere activiteiten over onderwijs en levensbeschouwing


Hülya Uslu over lesgeven in de (groot)stedelijke context

Start:01-05-2020
14:30
Einde:01-05-2020
18:30

Een van de oorzaken van het moeizame verloop van de segregatie en integratie binnen het onderwijs ligt in het feit dat de toekomstige docenten tijdens hun studie onvoldoende worden opgeleid voor het werken met biculturele leerlingen.
Het tekortschieten van lerarenopleidingen die een generieke one size fits all-aanpak hebben, vormt een grote discrepantie met de huidige onderwijspraktijk. Verschillende onderzoeken laten zien dat lesgeven in een urbane en biculturele onderwijscontext andere competenties vraagt dan in een reguliere en homogene onderwijspraktijk gebruikelijk zijn.
Tijdens deze masterclass gaan we aan de hand van interactieve discussies onder andere in op de volgende vragen: in hoeverre kunnen de lerarenopleidingen de toekomstige docenten voorbereiden op de specifieke aspecten van het lesgeven in een diverse grootstedelijke onderwijscontext? Welke competenties heb je nodig om in een urbane en biculturele onderwijscontext te werken? Is jouw school gericht op uitsluiting en polarisatie of verbinding of insluiting? Hoe stimuleer je leerlingen om een pluriforme samenleving te respecteren en als burger een bijdrage te leveren.
Hülya Uslu is een Nederlandse schrijfster en docente van Koerdisch-Turkse afkomst. Ze heeft eerder als hoofdredacteur en co-auteur boeken geschreven over het Midden-Oosten, contemporaine geschiedenis van Turkije en de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef mee aan het boek ''Omwentelingen in het Midden-Oosten'' met als onderwerp de rol van de vrouw in de Arabische Lente, alsmede het boek ''Turkije en de weg naar democratie''. Recentelijk heeft ze als samensteller en auteur meegewerkt aan het boek ''Jonkheer De Geer, de melaatse uit Londen'', over de terugkeer van oud-premier Jonkheer De Geer naar Nederland midden in de Tweede Wereldoorlog. Haar historisch specialisme spitst zich toe op contemporaine geschiedenis met als zwaartepunt Midden-Oosten, Turkije en vrouwenrechten zowel binnen de westerse als binnen de islamitische wereld en de relatie, parallellen en tegenstellingen tussen hen.Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
LinkedIn