Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


Zeggen wie je bent

Door Cees Akerboom

Onze Nederlandse samenleving, maar ook de Europese samenleving, geeft duidelijke signalen af dat bezinning op de gemeenschappelijke bron, op de kernen van spiritualiteit, actueel is. Geen wonder dat met name identiteitsvragen aan school en docent steeds prangender worden. Hoe het onderwijs met deze individuele, maar ook maatschappelijke vragen omgaat, is aan de scholen. Hoe binnen de school met vragen van buiten de school omgegaan wordt, is afhankelijk van de manier waarop de school vorm geeft aan haar identiteit. In iedere school  gaat het in de pedagogische opdracht om de vraag wat het mensbeeld is waarnaar wij de leerlingen willen laten toegroeien.

Voor een katholieke school is het van belang dat leerlingen ervaren dat dit mensbeeld geënt is op de evangelische waarden die de persoon Jezus ons heeft voorgehouden en voorgeleefd. Omdat wij ervan uitgaan dat ieder mens geschapen is naar het evenbeeld van God, staat respect voor de menselijke waardigheid hierbij voorop. Een dergelijke levensbeschouwelijke oriëntatie is dan ook iets dat de hele mens raakt en daarmee het hele curriculum van de school.
 

Sint-Bonaventura is ervan overtuigd dat identiteit een zaak is die waargemaakt moet worden op schoolniveau en dus niet effectief van bovenaf kan worden opgelegd. Alle betrokkenen in een school dragen in dit proces een eigen verantwoordelijkheid, maar het zijn de onderwijsgevenden die in hun dagelijkse ontmoeting met leerlingen een sleutelrol vervullen. Zonder bevlogen leraren geen geïnspireerd confessioneel onderwijs.  In ieder van ons leeft het verlangen dat de overtuigingen en ontwikkelingen die de leraar aanreikt en die de leerling opneemt, aan elkaar gewaagd zijn, aan elkaar opengaan. Deze interpersoonlijke contacten (verbindende communicatie) zullen  binnen de schoolcontext  een tegenwicht vormen voor de  gevolgen van de verzakelijking van de maatschappelijke verhoudingen. Dit pedagogisch klimaat, deze mentale ruimte, biedt leerlingen een wenkend en positief venster op hun toekomst.  

De vereniging Sint-Bonaventura ziet het als haar taak in samenwerking met andere partners in het katholieke onderwijsveld, juist onderwijsgevenden in het proces van identiteitsontwikkeling te bereiken, toe te rusten en te inspireren. De door de vereniging ontwikkelde producten zijn voor een groot deel op deze vorming van identiteitsontwikkeling op schoolniveau gericht. Waardengericht leren kan alleen op een door de gehele school gedragen uniek pedagogisch fundament. Op deze grond staat de school als gemeenschap.

Als we onze professionaliteit koppelen aan bezieling, dan zal dit zijn positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiding en docenten zullen kleur bekennen in de pedagogische opdracht die de maatschappij aan het onderwijs stelt. Het is de kleur van de identiteit van de school die bepalend is  voor de vorming van de volledige mens, waarin we op zoek gaan naar inspirerende personen en praktijken. 

Die leraren zullen zeggen wie ze zijn. 

Zij zijn dienstverleners aan de samenleving. Zij baseren zich op waarderende pedagogiek die de katholiek sociale leer als uitgangspunt heeft. In hun katholieke school mogen grenzen gesteld worden maar mag tegelijkertijd de speelruimte onbeperkt zijn. In die school is de ruimte voor de vraag even belangrijk als het antwoord erop.


Bovenstaande tekst van Cees Akerboom schreef toen hij voorzitter was van Sint Bonaventura is een van de vele visies of visioenen geschreven door vertegenwoordigers van een 30-tal katholieke maatschappelijke organisaties. En een geschreven door onze toenmalige koningin prinses Beatrix. Als boekj te bestellen bij het VKMO.

Een uitgebreidere versie van de tekst van Cees verscheen in de publicatie "Eigen Zinnen, over persoonlijke drijfveren in je werk" (red. Thijs Caspers), te bestellen bij de betere boekhandel en de uitgever, de Abdij van Berne.


E-mailen
Bellen
LinkedIn