Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Themabijeenkomst over burgerschap dd 30-3-2022

De Nederlandse samenleving is divers; er is veel ruimte voor verschil. Verschillende denkwijzen, opvattingen en culturen bestaan naast elkaar. Om in zo'n pluriforme samenleving goed met elkaar te kunnen samenleven is een gezamenlijke basis belangrijk. Deze basis wordt gegarandeerd door de democratische rechtsstaat. In een democratische rechtsstaat delen burgers gemeenschappelijke democratische waarden.

Burgerschapsonderwijs 

Burgerschap is niet vanzelfsprekend. Goed samenleven wordt gerealiseerd door het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. Burgerschapsonderwijs wil daaraan bijdragen door kennis van de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat te bevorderen en de sociale en maatschappelijke competenties die voor actief burgerschap nodig zijn, te bevorderen. Dit is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van dit burgerschapsonderwijs. 

Vragen die bij ons opkomen: 

  •  Welke ruimte hebben scholen om burgerschapsonderwijs vanuit hun eigen (levensbeschouwelijke) visie in te vullen? 

  • De burgerschapsopdracht gaat ervan uit dat in een open en vrije democratische samenleving een gezamenlijke basis belangrijk is. Hoe wordt dit concreet in scholen vormgegeven, waarbij er voldoende ruimte blijft voor de verschillen in denkwijzen, opvattingen en culturen van individuen en subculturen? 

  • Om sommige scholen lijkt er sprake te zijn van een duidelijke scheiding onder het personeel. Ziet de onderwijsinspectie voor haarzelf een taak om in het kader van de burgerschapsopdracht scholen hierop aan te spreken? Zo ja, hoe pakt ze dat dan aan? 

  • Op welke manier ziet de inspectie van het onderwijs toe op de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs? En wat is rol van de inspectie als het niet goed gaat op scholen? 

Bij de presentatie van de onderwijsinspectie over burgerschap onderwijs is er ruimte om eigen vragen te stellen, na afloop is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst is fysiek en aanmelden is verplicht.  Dat kan via info@SintBonaventura.nl

Liever online meedoen?
Dat kan. Meld je ook dan aan via info@SintBonaventura.nl ovv dgitale deelname

Hieronder hebben we de inzet van de onderwijsinspectie, afkomstig van website Onderwijsinspectie, opgenomen.

Wettelijke opdracht burgerschap 

Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen, verduidelijkt de burgerschapsopdracht uit 2006. Voor mbo zijn er de al langer geldende wettelijke eisen zoals vastgelegd in de kwalificatie-eisen burgerschap. 

Wettelijke eisen en onderwijsvrijheid 

De wettelijke burgerschapsopdracht onderstreept dat bevordering van burgerschap en sociale cohesie een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt. Scholen hebben veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun burgerschapsonderwijs willen inrichten. Vrijheid van onderwijs is ook hier een belangrijk uitgangspunt. 

De inspectie houdt toezicht op naleving van de wet. Die wet bevat minimumeisen waaraan iedere school moet voldoen. Verder kan het burgerschapsonderwijs ingevuld worden op een manier die past bij de missie van de school of instelling. Scholen en instellingen kunnen daardoor rekening houden met wat leerlingen of studenten nodig hebben en met wensen van ouders en de omgeving. En ze kunnen in hun burgerschapsonderwijs aansluiten bij hun levensbeschouwelijke visie en ideeën over onderwijs en leren. 

Eisen van deugdelijkheid 

De opdracht tot bevordering van burgerschap is een zogenaamde deugdelijkheidseis. Daarbij is sprake van een inspanningsverplichting, die besturen vraagt alles te doen wat nodig is om de opdracht tot bevordering van burgerschap te realiseren, zodanig dat het onderwijs op de school aan de wettelijke eisen voldoet. De wettelijke bepalingen moeten dus op school in de praktijk worden gebracht en zichtbaar zijn.

E-mailen
Bellen
LinkedIn