AOb in verandering

De Katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura is een zelfstandige vereniging en tegelijkertijd vormen wij de afdeling katholiek onderwijs van de AOb, de Algemene Onderwijsbond die op haar beurt weer onderdeel is van de FNV.
Materiële belangenbehartiging lijkt zo voldoende gewaarborgd. Alhoewel de kracht van het getal (aantal leden) en de actiebereidheid (aantal actieve leden) samen met de politieke conjunctuur en het belang dat er door de samenleving werkelijk aan goed onderwijs gegeven wordt, factoren zijn die hier een rol spelen.
Het onderwijs inhoudelijk aspect is o.i. de afgelopen decennia steeds meer op de achtergrond geraakt. Sint Bonaventura ziet het als haar taak die ontwikkeling te keren.

Het Bona bestuur is daarom ook actief betrokken bij de discussie over de AOb in verandering, bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Een van de deelnemers aan dit beraad schreef een bijdrage over duurzame verandering waarin hij afsloot met de vaststelling van Nelson Mandela dat je eigen organisatie veranderen een van de moeilijkste opgaven is waar je als sociale beweging voor kan komen te staan.
Daar, maar ook in andere gremia, vragen we aandacht voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de 
subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging.

In onze ledenbrief van december 2018 hebben we aandacht aan besteed aan de noodzaak dat in de sector overstijgende en bondsbeleid bepalende discussies, zowel over inhoud en organisatie van het onderwijs als over cao's en wetgeving, de specifieke inbreng van groepen en afdelingen nuttig, nodig en noodzakelijk is. Onder andere om aandacht te vragen voor die situaties waarin wij, als levensbeschouwelijk geïnspireerde denominatieve afdeling, mogelijk toch tot andere conclusies menen te moeten komen dan de Algemene vergadering en / of het hoofdbestuur.
Inmiddels kunnen we, het is inmiddels november 2020, vaststellen dat onze visie is overgenomen door de algemene vergadering van de AOb.

Verder proberen we in Bona allerlei ideeën die in die AOb-brede discussie naar boven komen, bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media, andere overlegvormen, e.d. al uit te proberen. Bona als proeftuin voor AOb in verandering. Op de ledenvergadering van 15 -02 jl hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om het gesprek tussen leden onderling en leden en bestuur te laten leiden door een gespreksleider die niet in ons verenigingsbestuur zit. En alle vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien omdat we ze op onze site publiceren.
(geplaatst 29-12-2018 aangepast 8-5-2019 / 16-05-2020)

E-mailen
Bellen
LinkedIn