Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


Fratelli Tutti 
De encycliek van paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap

Voor het eerst organiseerde Sint Bonaventura een leesgroep over Fratelli Tutti. De ontmoetingen vonden plaats op de woensdagavonden in de vastentijd tussen carnaval en Pasen. Aan deze groep onder leiding van Raymond Hintjens namen deel Broeder Richard van de Capucijnen uit Tilburg, John van Engelen, Willibrord van de Besselaar, Anneke Blankers, Michiel Simons en Ellen Matzer-Elferink.

Hoofdstuksgewijs bespraken we de inhoud en bekeken hoe we in ons leven zelf vorm geven aan de naar voren komende thema's, zoals het creëren van een open wereld.
Al snel bleek dat de grootste obstakels daartoe ook in onszelf liggen. Hoe moeilijk is het de ander goed te horen, daadwerkelijk te zien, echte aandacht te geven, het beluisterde in de juiste context te plaatsen, de aannames los te laten, van perspectief te wisselen.

Het vermogen van de mens om zich in te leven, om vanuit meerdere invalshoeken te kunnen kijken, hangt ook samen met de wijze waarop ervaringen doorleefd zijn. De mens leert het meest van de ervaring die hij of zij zelf heeft opgedaan. Reflectie, introspectie helpen daarbij. En ook het op vriendelijke wijze opzoeken van de confrontatie met heel andere meningen en inzichten. De waarheid heeft vele ingangen en vele gezichten. Bij het direct afgeven van een mening is het alsof je in rechte lijn van punt naar punt gaat, terwijl je het onderliggende proces, de diepgang mist.
In de leesgroep, ondanks de fysieke afstand, vonden echte ontmoetingen plaats, die verhelderend en inspirerend waren. We merkten dat een dialoog investeringen vraagt. In tijd, in oprechte aandacht, in geduld, in het afbreken van muren, in het uitwisselen van ervaringen en verhalen. We kregen er heel veel voor terug.

De onderliggende boodschap is, dat er een andere, lange termijn visie nodig is om noodzakelijk ombuigingen te kunnen maken, zodat mensen over de hele wereld een menswaardig bestaan kunnen leiden.
Een grote waarde van deze encycliek ligt ook in de ruimte die gevraagd wordt voor de echte ontmoeting tussen gelovigen en anders gelovigen of niet-gelovigen. De oproep die gedaan wordt, is om de intrinsieke waarde te erkennen  die elke mens  in  zich heeft en  die maatschappelijk meerwaarde toevoegt. Alle mensen hebben gelijke waardigheid, die met respect samengevoegd moeilijkheden kan overwinnen. Het geheel is groter dan de delen.
Het gaat erom op de juiste wijze te verbinden met liefde en mededogen, met invoelend vermogen voor wat kwetsbaar, breekbaar, feilbaar is, met het bouwen van bruggen naar andere culturen, met het loslaten van vooroordelen en het toetsen aan andere inzichten om tot andere oordelen te kunnen komen.

De leesgroep heeft het voornemen over enige tijd bij elkaar te komen en te kijken op welke wijze er een vervolg zou kunnen worden gegeven aan het bewerken van de diverse thema's uit deze encycliek voor het onderwijs.

 
Namens de leesgroep, Ellen Matzer-Elferink en Michiel Simons

E-mailen
Bellen
LinkedIn