Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

concept notulen

Bonaventura-ledenvergadering
Datum: Donderdag 9 juni 2022
Tijd: 14.30 – 17.30 uur
Locatie: AOb-hoofdkantoor Utrecht (Maria Montessorizaal)

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Welkom door Willibrord om 14.30 uur. Opening met kort gebed (Thomas van Aquino). Het is fijn, dat we na twee coronajaren weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Deze vergadering is gepland op een dag, dat er examenuitslagen bekend worden gemaakt op scholen. Het bestuur heeft hier niet bij stilgestaan, waarvoor excuus. Laten we hopen op een goede inspiratie met en door elkaar op deze ledenvergadering. Een paar leden hebben zich afgemeld voor vandaag. De agenda is door het bestuur opgesteld. Er is geen behoefte aan een wijziging van de agenda.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 november 2021
De notulen worden doorgenomen en akkoord bevonden. Op de laatste bladzijde (bij punt 8) staat een opmerking over de Statuten. In deze vergadering komen we hierop terug bij punt 6. De bestuurssecretaris zal de notulen op de website plaatsen.

3. Financieel verslag over 2021
Omdat de penningmeester van het bestuur niet aanwezig kon zijn op deze ALV komt het financieel overzicht in informatieve zin aan de orde. Nog niet alle plannen zijn gerealiseerd. Vandaar dat de uitgaven niet zo hoog zijn als vóór de coronaperiode: minder activiteiten betekent dus minder uitgaven. N.a.v. de opmerking van de voorzitter dat in de AOb begroting 2021 en 2022 het voor Bona-activiteiten gereserveerd bedrag lager is dan de bedragen die op de ledenvergadering van Bona zijn vastgesteld ontspon zich een gesprek over begrotingssystematiek en het realiteitsgehalte van een begroting. Het begrote geld moet gebruikt worden voor de activiteiten waar Bona voor staat. Frits vult aan, dat de uitgaven die gepland staan in overeenstemming moeten zijn met de werkelijke uitvoering van activiteiten. Henrik verwoordt, dat het doel is verenigingsactiviteiten uit te voeren en uit te breiden. Dat mag geld kosten, maar moet natuurlijk wel verantwoord worden. Als er extra geld nodig is, kan het bestuur bij de AOb te rade gaan om bijvoorbeeld op projectbasis extra geld vrij te maken.
Dick stelt voor, dat leden eventuele vragen in de mail aan hem kunnen stellen. Hij speelt ze dan door naar John. Mailadres: d.tolsma@sintbonaventura.nl

4. Bestuurssamenstelling Willibrord is in 2021 door de ALV herbenoemd tot voorzitter van het bestuur van Sint Bonaventura. Hij stelt Raymond voor als toekomstig voorzitter. Cees vraagt of we de procedure volgens de Statuten volgen, waarop Willibrord antwoordt, dat we in de geest van de Statuten handelen en dat de vigerende, maar volstrekt verouderde statuten nog van een heel andere verenigingsstructuur uitgaan. Raymond stelt zich voor en heeft als voorbereiding zijn persoonlijke visie op papier gezet en toegelicht. De leden spreken hun waardering uit voor de woorden die Raymond heeft gesproken en vanuit welke grondhouding hij leiding wil geven aan Sint Bonaventura. Anton benadrukt “Blijf bij de kern van het katholiek onderwijs, maar heb ook oog voor vernieuwing. Je moet duiden waar je voor staat en eigenheid tonen. Het is fijn, dat we een nieuwe, inspirerende voorzitter krijgen. Het bijzonder onderwijs zit in de lift.” De leden spreken hun vertrouwen uit in de voorzitter en hun dank aan de vorige voorzitter. Cees: “Hoe bereik je leerlingen en ouders in de dialoog over levensbeschouwelijkheid ? Heb ook oog voor de verschillen in cultuur (Bona en CVHO) in relatie met de AOb, zeker waar het gaat over een inhoudelijke discussie over levensbeschouwing en godsdienst. Het gaat in brede zin om het zoeken naar de drijfveer en traditie van waaruit wij werkzaam zijn in het bijzonder onderwijs. Het nadenken over identiteit gerelateerde vraagstukken komt vaak terecht bij docenten levensbeschouwing en godsdienst.” 

Raymond is lid van het bestuur van VDLG en van Bona. In het bestuur van Sint Bonaventura is besproken of dat bezwaarlijk kan zijn, waarop hij aangeeft, dat zijn rol vooral op de achtergrond zal zijn (niet als woordvoerder, maar als ondersteunend bestuurslid): “Hoe krijgen we de waarde van identiteit voor het voetlicht naast de functie vanuit het docentschap ?” Henrik verduidelijkt, dat in het huishoudelijk reglement van Bona niets vermeld staat over dubbele bestuursfuncties en de al dan niet verenigbaarheid daarvan. Aangaande Raymond is dit geen probleem vanuit de AOb. Jos waardeert het goede verhaal van Raymond, waarna deze bij acclamatie benoemd wordt met instemmend applaus van de aanwezige leden. Raymond zal zijn werkzaamheden als voorzitter starten met ingang van het nieuwe cursusjaar. Kevin stelt zich eveneens voor. Hij heeft al een stukje informatie op de website van Sint Bonaventura gezet en geeft nu een persoonlijk inkijkje in zijn achtergrond als docent levensbeschouwing. Hij is 27 jaar jong en wil graag toetreden tot het bestuur. Op de vraag van Cees “wat zou je kunnen toevoegen aan het huidige bestuur?” antwoordt Kevin, dat het verhaal van Bona moet worden doorgegeven aan nieuwe generaties; hij wil in gesprek gaan met jongeren, o.a. over positie op de arbeidsmarkt. Samen met het bestuur moet bekeken worden hoe we dit zullen aanpakken, wellicht door inzet van sociale media, filmpjes, netwerken etc. Hij wil informatie meenemen naar de leden en groei bevorderen van de vereniging. Afrondend geeft Kevin uitleg over de gevolgde opleiding in Tilburg en zijn masterstudie over levensbeschouwing, waarop Frits toejuicht, dat het goed is inspiratie te vinden en uit te dragen; probeer zoveel mogelijk leden mee te krijgen in jouw enthousiasme. Anton vult aan: “profileer de jeugdigheid vanuit het bestuur naar de jongere leden van Bona en CVHO. Zij zijn belangrijk binnen beide verenigingen”. Hierna wordt Kevin bij acclamatie benoemd met instemmend applaus van de aanwezige leden. Ook zijn
werkzaamheden zullen starten met ingang van het nieuwe cursusjaar.


5. Vooruitblik op Algemene Vergadering van de AOb
Deze vergadering wordt gehouden op 17 juni 2022 in het FNV-hoofdkantoor in Utrecht. Een van de bespreekpunten gaat over de gewijzigde Statuten van de AOb. Het staat op onze ALV-agenda, omdat het er op leek, dat de vertegenwoordiging vanuit Bona en CVHO zou werden ingeperkt. Het HB is op haar schreden teruggekomen, mede op basis van de reactie van Bona en CVHO, waarin gereflecteerd is op de relatie tussen de AOb en beide verenigingen en de plaats ervan in de AOb. Wim de Kok wijst in dit verband op de historische achtergrond vanuit de rechtsvoorgangers van de AOb (zie o.a. de intentieverklaring 4 maart 1996, toegevoegd als bijlage 1 aan dit verslag). 
Vragen en opmerkingen die vanuit de ledenvergadering naar voren komen bij dit thema zijn o.a. :
- Hoe kunnen de afdelingen een plaats krijgen en behouden binnen de AOb?
- Kan een HB-er beide verenigingen vertegenwoordigen, als er geen duidelijke binding is met de levensbeschouwelijke achtergrond ?
- Henrik licht toe hoe een eventueel amendement in de AV van de AOb moet worden ingediend.
- De vertegenwoordiging in het HB door beide verenigingen blijft gehandhaafd. Frits geeft aan, dat er een goed gesprek is geweest tussen het HB van de AOb en vertegenwoordigers van Bona en CVHO. Met elkaar is afgetast wat ons bindt en welke verschillen van mening we hebben.
- De argumentatie van beide verenigingen om de HB-er te handhaven was sterk (zie tekst Bona en CVHO). De verankering is gewaarborgd en ligt vast.
- Compliment van Wim de Kok voor beide besturen. Het is een herbevestiging van de fusies uit het verleden.
- Beide verenigingen nemen speciale posities in de nieuwe club (AOb) in. - Henrik : “De discussie over de waarde van levensbeschouwelijkheid binnen de AOb is aangetoond”.
- Frits zwaait 31 juli 2023 af als vertegenwoordiger in het HB. Omdat er weer een geschikte vertegenwoordiger moet worden benoemd vanuit Bona en CVHO, wordt in november een advertentie in het Onderwijsblad geplaatst (Henrik).
- Glenn: “Is de aanmelding bij en de keuze voor een denominatieve afdeling ondergesneeuwd bij aanmelding bij de AOb ? Maak het makkelijker”.
- Kevin geeft aan, dat het in de nieuwe AOb-app niet moeilijk is om de aanmelding te regelen, waarop Henrik aanvult, dat aanmelding bij een van beide verenigingen op de nieuwe website van de AOb (klaar in 2023) ook gemakkelijker gemaakt wordt. Wellicht is extra actie vanuit beide verenigingen wenselijk.

Op de AV staat ook het financieel jaarverslag en facilitering op de agenda. Willibrord is van mening, dat bezuinigingen niet vooral bij Bonaventura en CVHO terecht moeten komen, waarop Henrik toelicht, dat de AOb 6000 leden heeft verloren in de coronatijd en dat er derhalve gereorganiseerd moet worden. Aansluitend wordt zorgvuldig gekeken naar de inkomsten en de uitgaven. 

6. Statuten Sint Bonaventura
De afgelopen periode is gesproken over de Statuten van Sint Bonaventura, die zijn opgesteld n.a.v. de bespreking in de ALV van 12 november 2021. In het huidige concept, dat voorligt, zijn de gemaakte opmerkingen en aanvullingen verwerkt. De vraag die is blijven liggen, betreft het eventueel opnemen van een aspirant lidmaatschap in de Statuten. 

De vraag ligt voor of we er goed aan doen een dergelijk lidmaatschap in te voeren voor niet AOb-leden die zich wel betrokken voelen bij het katholiek onderwijs en bij de activiteiten van Bona, maar voor wie een AOb lidmaatschap vooralsnog een stap te ver is. Op basis van de toegevoegde tekst over aspirant-leden vraagt de voorzitter reacties van de leden. Als de ALV akkoord is, moet over de aanpassingen in de statuten overlegd worden met de bisschoppen (Episcopaat), het HB van de AOb en de notaris. Het resultaat van die overleggen wordt uiteindelijk weer aan de ledenvergadering van Bona voorgelegd. Glenn vraagt of er sprake is van harmonisering van de Bona-Statuten met die van CVHO, waarop Frits toelicht, dat er overleg is geweest met een extern deskundige over zoveel mogelijk uniformiteit. De voorzitter geeft aan dat daar nog weer een keer naar kan worden gekeken, omdat er sindsdien wel nog wat aanpassingen in het Bona concept zijn toegevoegd. Raymond legt uit, dat er uiteindelijk een definitief stuk komt, dat voorgelegd wordt aan de ALV in het najaar van 2022.
Bij dit bespreekpunt komen aansluitend de volgende vragen naar voren:
- Peter: heeft het Bona-bestuur toegang tot de notulen van het HB? In het verleden werden ze gemaild. Henrik geeft aan, dat er verschillende toegangsniveaus zijn voor inzage in de notulen van het HB.
- Cees: wisselen Bona en CVHO elkaars bestuurs-notulen uit? Dit wordt een actiepunt voor beide besturen.
- Jos geeft aan, dat in de tekst i.v.m. het voorgestelde aspirant lidmaatschap de haakjes (aspirant) beter verwijderd kunnen worden, omdat het onduidelijkheid in de hand werkt.
- Willibrord legt uit hoe het idee aspirant lidmaatschap is ontstaan, nl. vanuit zijn ervaring dat er in de wereld van het katholiek onderwijs veel niet AOb-leden zich wel erg bij de activiteiten van Bona berokken voelen, maar niet zozeer bij een vakbond in het algemeen of de AOb in het bijzonder; collega's die zelfs wel activiteiten willen meehelpen organiseren, bv zoals bij Logia-onderwijs.
- Artikel 11, sub 2: ook leden van verdienste vermelden.
- Glenn vindt het een goed voorstel en vraagt of het de goedkeuring krijgt van het HB. Er is sprake van vermelding van aspirant leden van Bona en niet van de AOb. Hoe denkt het HB hierover? Gaat dit geen problemen geven? Het gesprek hierover moet breder gevoerd worden dan alleen binnen Bona.
Wim de Kok vraagt aandacht voor de intentie, maar ook voor de juridische effecten van een eventueel aspirant lidmaatschap. Een dergelijke discussie heeft in het verleden niet tot resultaat gewerkt. Er zitten ook financiële consequenties aan deze vorm van lidmaatschap. Wat is het verschil in status van aspirant leden en gewone leden? Overziet het bestuur de haken en ogen die aan dit voorstel zitten?
Glenn: de AOb kent een student-lidmaatschap. Zou dit een idee zijn om dat over te nemen?
- Henrik licht toe hoe het HB denkt over de kosten van dienstverlening naar de leden.
- Anton: wat was de aanleiding voor dit voorstel?
Willibrord: de verwachting dat we daarmee meer mensen bij onze activiteiten kunnen betrekken zodat die, los van de betekenis voor de individuele deelnemers zelf, ook binnen de scholen, voor het katholiek onderwijs nog betekenisvoller kunnen zijn. Tevens denkt hij aan potentiële ledengroei en groei van het actieve kader.
- Raymond: ook de term Vrienden van Bona is genoemd. Misschien is de term aspirant lid een goed begrip: iemand aspireert lid te worden van de AOb, maakt kennis met de activiteiten van de vereniging, c.q. de vakbond en ervaart een inspanningsverplichting om lid te worden.
- Er zijn veel mogelijkheden om een dergelijk lidmaatschap mogelijk te maken, maar we moeten ook oog hebben voor eventuele struikelblokken. Er zijn in de voorliggende tekst geen voorwaarden beschreven waaraan een dergelijk lidmaatschap moet voldoen.
- Cees stelt voor dit punt nader uit te werken en door te schuiven naar de volgende ALV.
- Henrik raadt het bestuur van Bona aan om op korte termijn hierover in gesprek te gaan met het HB van de AOb.
- Willibrord geeft aan de zichtbaarheid van de verenigingen (Bona en CVHO) te willen vergroten. Er moet geen situatie ontstaan, dat er 2 ‘dode afdelingen’ binnen de AOb bestaan.
- Kevin: “Er zijn voldoende mogelijkheden voor leden om zich te binden aan Bonaventura. Als Bona moet je je natuurlijk niet buiten de AOb plaatsen”.
- Frits: “De vakbond heeft ook een maatschappelijke taak. De bond moet zo groot mogelijk zijn om maatschappelijke doelen te bereiken. Het idee is dat mensen geen gebruik maken van een aspirant lidmaatschap, maar van een gewoon lidmaatschap”.
- Wim de Kok stelt voor artikel 3, lid c. naar a. te brengen. De Statuten moeten nog getoetst worden aan de Wet bestuurlijke verantwoordelijkheid.
- Glenn geeft aan, dat het op de website voor nieuwe leden moeilijk vindbaar is om zich aan te melden voor Bona of CVHO.
- Peter (CVHO) vult aan, dat het moeilijk is om nieuwe leden te werven. Men wordt lid van de AOb, maar huivert om zich ook aan te melden voor CVHO of Bona. 

7. Bona over (5 en) 10 jaar; een toekomstverkenning.
Op de website van Sint Bonaventura hebben verschillende leden hun bijdrage geleverd in verband met de al eerder gestelde vraag hoe de toekomst van Sint Bonaventura er over 5 à 10 jaar uit zou kunnen zien. Verslag ALV Sint Bonaventura 9 juni 2022 7 Cees vraagt aan Frits of hij als HB-er een opiniestuk wil opstellen, waarin hij aangeeft hoe hij zich de toekomst van Bona en CVHO ziet ontwikkelen in de komende 5 à 10 jaar. Frits zegt toe hiermee aan de slag te gaan. De voorzitter bedankt deze leden voor hun inbreng, die als gebundelde tekst bij deze vergadering is uitgereikt. Glenn vraagt of het mogelijk is, dat er van meerdere personen een visiestuk kan komen. Peter verwoordt, dat dezelfde discussie speelt binnen CVHO. Omdat inmiddels de vergadertijd bijna verstreken is en het onderwerp van groot belang is, stelt Raymond voor, dat het zinvol is een apart moment te plannen om dit thema samen met het bestuur van CVHO te bespreken en daarna een datum te prikken voor een ledenvergadering. De leden kunnen zich hier in vinden en begrijpen, dat de resterende vergadertijd te kort is om tot een goed gesprek met elkaar te komen.

8. Rondvraag Dick zal het verslag van deze zinvolle en prettige ALV binnen 2 weken per mail in bcc naar de leden sturen. Anne Marie (CVHO) houdt een korte toespraak naar Willibrord en bedankt hem voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Hierna biedt zij hem een cadeau (boek) aan.
Willibrord zegt Anne Marie en CVHO dank voor de mooie woorden en de attentie.
Peter spreekt eveneens zijn dank uit en geeft aan zin te hebben in de samenwerking met het Bona-bestuur.
Henrik wil graag aanwezig zijn bij Algemene vergaderingen van Bona.

Cees: waarom zal ik – als journalist – naar de AOb gaan? Bij arbeidsvoorwaarden weet men de AOb wel te vinden. Maar bij meer sociale, maatschappelijk en ethische kwesties eerder naar CNV-onderwijs. Ik zou graag zien, dat de AOb meer aandacht richt op de inhoud van het onderwijs en subsidiariteit.
Glenn: Ik ben altijd lid geweest van CVHO én Bona. Sinds de invoering van de AObwebsite kun je kennelijk geen lid meer zijn van beide verenigingen. Henrik antwoordt, dat dit wordt opgelost in het CRM-systeem.
Raymond: het bestuur van Sint Bonaventura heeft nog niet stilgestaan bij het afscheid van Willibrord. Dat komt later aan de orde.

9. Sluiting 

Willibrord sluit deze ALV af om 17.30 uur en nodigt de leden uit om mee te gaan naar het besproken restaurant om op een informele wijze terug te kijken op een fijn samenzijn.

Dick Tolsma, bestuurssecretaris, Utrecht, 16 juni 2022 ;

 
bijlage 1 


E-mailen
Bellen
LinkedIn