Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


VERGADERINGEN 2022

Kijk hier voor het concept-verslag van onderstaande vergadering gehouden op 9-6-'22.

Uitnodiging

Het is niet alleen een traditie om altijd rond juni een ledenvergadering te houden, er is vaak ook wel een aanleiding om bij elkaar te komen.

Zoals altijd, de wereld is in beweging, de omgeving waarin wij ons werk doen idem dito. Terwijl we, met succes, gewerkt hebben aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze vereniging binnen en buiten de bond, en tegelijkertijd een aantal nieuwe initiatieven genomen hebben, zien we tegelijkertijd dat de waardering voor de bijdrage van de levensbeschouwelijke afdelingen binnen de bestuurlijke gremia van de AOb lijkt af te nemen.  
Ten tijde van de eerste voorbereidingen voor deze ledenvergadering stonden in die kringen zowel de omvang van de faciliteiten voor de afdelingen en de plaats van de afdelingen in het hoofdbestuur van de AOb ter discussie. Een bedreiging voor de mogelijkheden om ons werk verder te ontwikkelen en kwalitatief goed vorm te geven.
 

In de discussie over de positie van de afdelingen in het AOb-hoofdbestuur hebben we een succes kunnen binnenhalen. Die positie blijft behouden. Maar op het gebied van de facilitering zien we dat de plannen om bij de afdelingen 25% te bezuinigen op de vakbondsfaciliteiten overeind dreigen te blijven. Overigens zonder dat dat voorstel ook maar enigszins inhoudelijk, d.w.z. in relatie tot onze goedgekeurde activiteitenplannen, wordt onderbouwd. En dat een jaar nadat er ook al in de begroting van de AOb 25% in bezuinigd op onze financiële middelen. 

In aanloop naar de vergadering zal het bestuur een aantal leden gericht benaderen met de vraag om hun visie op de mogelijke toekomst van onze lerarenvereniging te schetsen. Waar staat Bona over 5 a 10 jaar.  Bijdragen publiceren we hier.

Bij deze ieder lid uitgenodigd om een dergelijke schets in te dienen. Wij zijn nog in overleg met mogelijke sprekers die op deze schetsen ter vergadering een reactie willen geven. Als opstap tot een verkennend gesprek over de toekomst van Sint Bonaventura. 

De vergadering zal plaatsvinden op 9 juni. 

Voorjaarsvergadering Sint Bonaventura 

Donderdag 9 juni 2022 van 14.30 tot (uiterlijk) 17.30 uur, in de Maria Montessori-zaal, AOb-hoofdkantoor, Sint Jacobsstraat 22, Utrecht

Inloop vanaf 13.30 uur
 
Na afloop, vanaf ca 18.00 uur, een gezamenlijke maaltijd. Graag bij aanmelding voor de vergadering tevens aangeven of u wel of niet deelneemt aan het afsluitend diner.
 
Aanmelden via info@SintBonaventura.nl of via de agenda op de AOb site.

Voor de vergaderstukken klik hieronder op de agendapunten.
Na aanmelding krijgt u ze digitaal, en/of op verzoek per post, toegestuurd.

 Agenda:

1.         Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2.         Verslag Algemene Ledenvergadering 12 november 2021
            download /pagina link 
                correcties, aanvullingen, commentaar kunt u nu al per mail toezenden.
3.         Bona over (5 en) 10 jaar; een toekomstverkenning. Sommigen hebben hun visie al schriftelijk gedeeld. Die kunt u hier lezen.
       
lever uw eigen visie op de toekomst van Bona in per mail.
4.         Vaststellen Statuten Sint Bonaventura. De afgelopen periode vaker besproken met het huidige concept als resultaat.
Nog een vraag is eigenlijk blijven liggen: doen we er al dan niet goed aan om bij deze statutenwijziging  ook het aspirant lidmaatschap in te voeren voor niet AOb-leden die zich wel betrokken voelen bij het katholiek onderwijs, bij de activiteiten van Bona, maar voor wie een AOb lidmaatschap vooralsnog een stap te ver is. Een mogelijke aanpassing die dit regelt vindt u hier.
         download / pagina link
                suggesties, vragen, commentaar kunt u per mail toezenden.
5.         Bestuurssamenstelling
Omdat de huidige voorzitter zijn werkzaamheden in het onderwijs gaat beëindigen treedt hij terug als voorzitter. Het bestuur stelt voor de huidige vicevoorzitter, Raymond Hintjes te benoemen tot voorzitter. 
Daarnaast is uitbreiding van het bestuur gewenst. Kevin Reuter, leraar op het Knippenberg in Helmond heeft zich gemeld om als bestuurslid Bonaventura te willen ondersteunen.
Verder roepen we iedereen op die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur contact op te nemen met dhr. Dick Tolsma, sinds eind 2021 bestuurssecretaris van Sint Bonaventura.
De verschillende vacatures zijn:
bestuurslid publiciteit,
bestuurslid leden-activiteiten,
bestuurslid algemene activiteiten,
secretaris
6.        Vaststellen van de vertegenwoordiging van Bona in de AV van de AOb. Het bestuur stelt voor dat Raymond Hintjes de opvolger wordt van Willibrord. En de afvaardiging van John van Engelen te continueren.
7.        De nieuwe nieuwe statuten van de AOb. In het voorstel verliezen de  afdelingen hun positie in het bestuur. Hier het commentaar van Bona en CVHO
         download / paginalink
8.         Financiën 2021, exploitatieoverzicht (download)
8.         Rondvraag
9.         Sluiting

 


Tijdens de najaarsvergadering 2022 zullen we stil staan bij de gang van zaken over de periode sinds het begin van het schooljaar 2021/2022 
Jaarprogramma 2023
Begroting 2023

E-mailen
Bellen
LinkedIn