Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


ASPIRANTLEDEN


Voorstel: 
 
De algemene vergadering stemt ermee in dat in de statuten het aspirant lidmaatschap wordt opgenomen. Aspirant leden zijn natuurlijke personen die (nog) geen lid van de AOb, zijn maar zich wel betrokken voelen bij het katholieke onderwijs en de activiteiten van Sint Bonaventura. 
 
Aan de statuten wordt de volgende wijzigingen toegevoegd (in rood): 
 
Artikel 7 

De vereniging kent: 

a. leden;  

b. leden van verdienste;  
c. ereleden; 
d.  aspirant leden 
 
Artikel 8 

1. Leden zijn zij die lid zijn van de AOb en die aan het bestuur van Sint Bonaventura de wens te kennen geven lid te worden van de vereniging of die zich aanmelden als lid van de vereniging via het digitale ledenportaal van de AOb; 

2. Aspirant leden zijn zij die (nog) geen lid zijn van de AOb en die aan het bestuur van Sint Bonaventura de wens te kennen geven aspirant lid te worden van de vereniging; 

3. (was 2) Bij huishoudelijk reglement kunnen verplichtingen van (aspirant) leden worden vastgesteld. 

 
Artikel 9 

1. Het (aspirant) lidmaatschap eindigt: 

a. wanneer het lid niet meer behoort tot de leden van de AOb; 

     Wanneer het aspirant-lid na 3 maanden geen lid wil worden van de AOb. 

b. door schriftelijke opzegging van het (aspirant) lidmaatschap van de vereniging bij het bestuur; 

c. door opzegging van het lidmaatschap van de vereniging via het digitale ledenportaal van de AOb; 

d. door opzegging namens de vereniging, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het (aspirant) lidmaatschap te laten voortduren; 

e. door ontzetting ingeval het  (aspirant) lid handelt in strijd met statuten, reglementen en/of grondslag van de vereniging. 

2. Opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur van de vereniging. Het (aspirant) lid ontvangt zo spoedig mogelijk na de beslissing het daartoe strekkende besluit. 

3. Het lid kan binnen twee maanden na ontvangst van het besluit beroep aantekenen bij de algemene vergadering. 

4. Aspirant leden hebben geen mogelijkheid tot beroep 

5. (was 4.) Hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
 


 


Artikel 11  
1. Leden hebben de volgende rechten:  
a. het actief en passief kiesrecht;  
b. het recht om bijeenkomsten van de algemene vergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren;  
c. het recht om voorstellen voor de agenda van een algemene vergadering te doen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement  
 
2. Aspirant leden en ereleden hebben het recht genoemd in lid 1 sub b van dit artikel.


E-mailen
Bellen
LinkedIn