Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

concept notulen

Notulen
Vergadering: Bonaventura-ledenvergadering
Datum: Vrijdag 12 november 2021
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Aanwezig: (via Teams): Rob Kuiper, Frits Fraanje, Raymond Hintjes, John van Engelen, Willibrord van den Besselaar, Ellen Matzer-Elferink en Frank Seller
Verslaglegging o.b.v. gemaakte geluidsopname : Dick Tolsma, bestuurssecretaris
1. Raymond opent de vergadering met een passende tekst uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, die gaat over Gods akker, Gods medewerkers en Gods bouwwerk. Vanuit deze inspirerende opening komt de vraag aan de orde vanuit welk fundament wij in het katholiek onderwijs vertrekken en welke plaats willen wij als vereniging innemen in de organisatie van de Algemene Onderwijsbond.
2. Mededelingen :
Willibrord geeft aan, dat zowel vanuit het openbaar, als vanuit het bijzonder onderwijs gereageerd is op de laatste Nieuwsbrief van Bona.
Frits juicht toekomstige samenwerking tussen CVHO en Bona toe en hoopt, dat in 2022 een gesprek kan worden gepland, waarin mogelijke ontwikkelingen met elkaar besproken worden.
3. Notulen 17 juni 2021 : in het verslag van deze vergadering wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de bestuursverkiezing in Bona en de wenselijkheid om de zgn. “derde doelstelling” op te nemen in de Statuten van de vereniging.
4. Concept activiteitenplan 2022 : Willibrord spreekt zijn zorg uit over het teruglopend ledenaantal binnen Bonaventura en over de onduidelijkheid van de (los)koppeling van het lidmaatschap AOb en Bona. De vraag komt naar boven of we ons moeten ontwikkelen naar een Netwerk voor r.k. leraren. Kan een r.k. leraren-netwerk een podium vormen voor contacten en informatie-uitwisseling in het katholiek onderwijs ? Vervolgens gaan zowel Raymond, als Frits dieper in op de formele status van een dergelijk podium en het belang van ledenbinding, ledenbehoud en ledengroei, met name vanuit de jongeren.
Verslag ALV Sint Bonaventura 12 november 2021 2
Er wordt in het concept activiteitenplan aandacht besteed aan thematische bijeenkomsten, meer zichtbaarheid en vergroting van de bekendheid van Bona binnen de AOb en aan het mogelijk maken van het Bona-lidmaatschap via het opstapje “Vrienden van Bona”. In dit verband wordt voorgesteld een katholieke leraren-dag te organiseren.
Frank geeft aan, dat je vanuit dienstbaarheid kunt toegroeien naar een basale beweging, waarbinnen je nieuwe mensen kunt interesseren voor de manier waarop katholieke leraren denken en werken. Ellen wijst in dit verband op de grassrouts-beweging, waarin burgers initiatieven nemen om activiteiten in de samenleving te ondernemen.
Raymond benadrukt het beginsel van subsidiariteit en geeft aan, dat het voor Bona belangrijk is contacten te onderhouden met allerlei groepen en organisaties, die zich bezig houden met het katholiek onderwijs, waarop Frits aanvult, dat de website van Bona een aanvullend medium is om onderwijscollega’s te informeren over zaken die in het katholiek onderwijs spelen en waaraan zij deel kunnen nemen.
Frank komt met de suggestie gepensioneerde leraren een coachende rol te geven naar jonge, beginnende leraren en Lio-stagiaires. Vanuit het Bona-ledenbestand zou inzichtelijk gemaakt moeten worden om hoeveel beschikbare pensionado’s het kan gaan. Deze suggestie kan gekoppeld worden aan een verdiepingsslag voor individuele leraren en zou gecommuniceerd kunnen worden via de lerarenopleidingen. Wellicht is het mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarin bovenstaand idee als ‘project’ in de steigers gezet kan worden. Allen juichen dit voorstel van Frank toe en willen er in een volgende ALV graag op terugkomen. Afrondend vertelt Frank, dat een dergelijk experiment het best opgestart kan worden met alleen katholieke leraren, waarna het uitgebreid kan worden naar leraren, die lid zijn van CVHO. Als we een dergelijke activiteit gaan doen, is het advies dit wel met CVHO te bespreken, maar nog niet gezamenlijk op te pakken.
5. Begroting 2022 : John heeft de begroting opgesteld in een excel-bestand. Hij is uitgegaan van reële uitgaven en heeft ook ruimte gelaten voor ambities : aandacht voor activiteiten in 2022, maar ook in latere jaren, bijvoorbeeld m.b.t. het uitbrengen van publicaties of het verzorgen van lezingen (gespreid over meerdere jaren). Niet alle uitgaven zullen in 2022 worden gedaan. Er zal ook sprake zijn van reservering voor 2023. Het bestuur van Sint Bonaventura wil op een strategische en verantwoorde manier de begroting en de meerjarenplanning toelichten aan de penningmeester van de Algemene Onderwijsbond. Omdat John bij dit onderdeel niet meer aanwezig is in de vergadering neemt Willibrord e.e.a. op met hem, zodat de begroting in aangepaste vorm aan het bestuur van de AOb kan worden aangeboden.
Verslag ALV Sint Bonaventura 12 november 2021 3
6. Statuten : de conceptversie van de Statuten wordt aan de orde gesteld. In de ALV van 17 juni 2021 is de “derde doelstelling” onderwerp van gesprek geweest. Er worden wijzigingsvoorstellen gedaan, die hun plaats dienen te krijgen in de Statuten. Raymond stelt voor de tekst in artikel 3 als volgt aan te passen : 1) “… Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de verdieping van de levensbeschouwing van leden in relatie met de katholieke sociale leer… “. Een andere formulering kan zijn: 2) “… een bijdrage te leveren aan de persoonlijke onderwijsvisie van de leden, gebaseerd op de katholieke traditie …”. Deze (tweede) visie sluit aan op de visie van Eric Borgmans. Frank onderschrijft de tweede formulering en geeft aan, dat leraren vanuit hun eigen traditie in verschillende scholen, niet alleen katholieke, werkzaam zijn. Frits doet een appèl op de individuele, katholieke identiteit van leraren. Dhr. Anton Schilderink (NKSR Oost-Gelre) heeft aangegeven voorstander te zijn van tekstvoorstel 1). Raymond stelt voor de “derde doelstelling” in ere te herstellen en vraagt de leden welke formulering hun voorkeur heeft. De leden geven aan, dat zij voor de tweede formulering kiezen. Dit voorstel wordt naast andere aanpassingen door Willibrord aangebracht in de te wijzigen Statuten. De positie van Sint Bonaventura (als rechtspersoon en vereniging) in de Algemene Onderwijsbond moet nog verder (in samenspraak) uitgewerkt worden. Frits vertelt, dat ook CVHO met de Statuten bezig is en hierover met Bona contact heeft.
7. Bestuurssamenstelling : Willibrord heeft bij het bestuur van de AOb aangegeven, dat Sint Bonaventura een roulerend bestuur wil instellen, gericht op continuïteit en met een zittingsduur van 4 jaar.
8. Artikel 23 : Het thema “vrijheid van onderwijs” is aangekaart bij het HB van de AOb. Er is een gesprek geweest, maar de AOb heeft aangegeven alleen op formele standpunten te reageren. Het gaat in dit artikel over de positie van het bijzonder onderwijs. De AOb gaat uit van de regelgeving van de overheid en wat betreft de stichting van bijzondere scholen wordt gedacht aan rechtspositionele gevolgen voor leraren op niet-bijzondere scholen. Op verzoek van Verus is naast artikel 23 ook het thema burgerschapsvorming uitgebreid in 2019 aan de orde geweest in een gesprek van het Bona-bestuur met de AOb. Frits heeft hiervoor een solidariteitsverklaring geschreven. Willibrord is van mening, dat de verhouding tussen Bona en de AOb duidelijk moet zijn, ook t.a.v. het beginsel artikel 23 ; sommige zaken moet je als Bona ook apart kunnen doen (en niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van de AOb). Raymond hecht er aan, dat Bona een eigen, informatieve positie in moet kunnen nemen vanuit de katholieke achtergrond. Het is echter geenszins de bedoeling tegenover de AOb te staan. Ellen verwoordt, dat (leden) informeren iets anders is dan zich (met standpunten van de AOb) conformeren.
Verslag ALV Sint Bonaventura 12 november 2021 4
Omdat artikel 23 een Grondwetsartikel is, kunnen wij als Bona hierover geen wijzigingsvoorstel voor de Statuten indienen en blijft de huidige tekst staan. Samengevat worden noodzakelijke wijzigingen in de tekst van de Statuten aangebracht en wordt de “derde doelstelling” in ere hersteld, conform het beschrevene in punt 6. van dit verslag.
9. Omdat alle belangrijke zaken aan de orde zijn geweest, wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt en sluit Willibrord de vergadering om 15.30 uur, nadat hij allen bedankt heeft voor de constructieve inbreng.
Dick Tolsma, bestuurssecretaris, Utrecht, 28 maart 2022

E-mailen
Bellen
LinkedIn