Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Statuten vast te stellen op ledenvergadering juni 2022

Statuten van de Katholieke lerarenvereniging SINT-BONAVENTURA
vastgesteld op de Algemene Vergadering d.d. 

Begripsomschrijving
In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging: de Katholieke lerarenvereniging Sint-Bonaventura.

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd katholieke lerarenvereniging Sint-Bonaventura.
2. In deze statuten wordt zij aangeduid als: de vereniging.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
4. De vereniging vormt, sinds de oprichting van de AOb, de afdeling katholiek onderwijs van de Algemene Onderwijsbond / FNV
5. Zij is gevestigd te Utrecht.
6. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
7. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslag
Artikel 2
De vereniging oefent haar taak uit in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.
De ‘Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland’ zijn op de vereniging van toepassing.

Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
a. het behartigen van de belangen van haar leden en van het onderwijs dat tot de belangenbehartiging van de vereniging behoort.
b. bijdrage te leveren aan de persoonlijke onderwijsvisie van haar leden, geïnspireerd op de katholieke traditie
c. het nastreven van de doelstellingen van de AOb.

Middelen
Artikel 4
1. De vereniging tracht voorts haar doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. zich aan te sluiten bij of samen te werken met organisaties die de doelstelling genoemd in artikel 3 onder a en b nastreven;
c. waar wenselijk en mogelijk, de ondersteuning in te roepen van de AOb;
d. het publiceren van haar opvattingen op het in artikel 3 onder a en b genoemde terrein.
e. Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk worden geacht, binnen het kader van de door de algemene vergadering van Sint Bonaventura vastgestelde en door de algemene vergadering van de AOb goedgekeurde begroting.
2. De vereniging heeft het recht haar eigen standpunt te verkondigen in zoverre dit naar de mening van de vereniging op grond van principieel levensbeschouwelijk inzicht, afwijkt van dat van de AOb.
Artikel 5
De vereniging heeft het recht samen met de vereniging CVHO één kandidaat voor te dragen ter benoeming in het hoofdbestuur van de AOb.
Artikel 6
De vereniging heeft het recht om 2 vertegenwoordigers af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van de AOb.

Lidmaatschap
Artikel 7
De vereniging kent:
a. leden; b. leden van verdienste; c. ereleden.
Artikel 8
1. Leden zijn zij die lid zijn van de AOb en die aan het bestuur van Sint Bonaventura de wens te kennen geven lid te worden van de vereniging of die zich aanmelden als lid van de vereniging via het digitale ledenportaal van de AOb;
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen verplichtingen van leden worden vastgesteld.
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer het lid niet meer behoort tot de leden van de AOb;
b. door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap van de vereniging bij het bestuur;
c. door opzegging van het lidmaatschap van de vereniging via het digitale ledenportaal van de AOb;
d. door opzegging namens de vereniging, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting ingeval het lid handelt in strijd met statuten, reglementen en/of grondslag van de vereniging.
2. Opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur van de vereniging. Het lid ontvangt zo spoedig mogelijk na de beslissing het daartoe strekkende besluit.
3. Het lid kan binnen twee maanden na ontvangst van het besluit beroep aantekenen bij de algemene vergadering.
4. Hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 10
1. De algemene vergadering kan een lid dat zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt, benoemen tot lid van verdienste.
2. De algemene vergadering kan ereleden benoemen. Het erelidmaatschap is een bijzonder eerbewijs namens de vereniging. Het erelidmaatschap kan niet aan leden worden toegekend.
Artikel 11
1. Leden hebben de volgende rechten:
a. het actief en passief kiesrecht;
b. het recht om bijeenkomsten van de algemene vergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren;
c. het recht om voorstellen voor de agenda van een algemene vergadering te doen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement
2. Ereleden hebben het recht genoemd in lid 1 sub b van dit artikel.

Bestuur
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit drie tot zeven leden.
2. De algemene vergadering benoemt uit de leden de voorzitter en de overige leden van het bestuur, met inachtneming van de volgende leden van dit artikel.
3. Het recht van kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap berust bij
a) het bestuur en
b) bij individuele leden van de vereniging.
4. Het stellen van kandidaten voor de verkiezing van de voorzitter en de overige leden van het bestuur volgens lid 3b geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
5. De in lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke mededeling bevat tevens een profielbeschrijving van de voorgestelde kandidaat bevat.
6. Iedere kandidaat zendt aan het bestuur een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat deze bereid is de kandidatuur en een verkiezing te aanvaarden.
7. Het bestuur publiceert van elke kandidaat de naam en de profielbeschrijving in een aan alle leden gerichte ledenbrief of via een digitale mededeling ten minste twee weken voor de datum van de algemene vergadering waarop de verkiezingen zullen worden gehouden. 8. De algemene vergadering benoemt voor de aanvang van de verkiezingen drie leden, voor zover geen bestuursleden of kandidaten voor de verkiezingen, die worden belast met het bepalen van de uitslag van de verkiezing.
9. Deze commissie draagt zorg voor een ordentelijk verloop van de verkiezingen volgens de desbetreffende bepalingen in het huishoudelijk reglement.
10 De zittingsperiode van een bestuurslid duurt vier jaar, met inachtneming van lid 12 van dit artikel.
11 De zittingsperiode vangt aan op één augustus na de algemene vergadering waarin het bestuurslid is benoemd, tenzij de benoeming plaats vond ter vervulling van een tussentijdse vacature.
12 In geval van een tussentijdse benoeming door het ontstaan van een vacature is de tussentijds benoemde tot het einde van de zittingsperiode van het vervangen bestuurslid.
13 De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het vicevoorzitterschap kan met een van beide laatst genoemde functies gecombineerd worden.
14 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
15 In het geval dat het bestuur in zijn geheel of voor een deel aftreedt, blijft het belast met zijn taak totdat een nieuw voltallig bestuur is gekozen.
16. Het bestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
17. De algemene vergadering kan één of meer leden van het bestuur ontslaan met gewone meerderheid van stemmen.
18. De Bisschoppenconferentie van de Nederlandse Kerkprovincie kan in overleg met het bestuur telkens voor een tijdvak van vier jaren een adviseur aanwijzen die meewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging en tevens het contact onderhoudt met de vereniging. De adviseur wordt uitgenodigd tot bijwoning van alle algemene vergaderingen en alle vergaderingen van het bestuur; alle besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur worden hem meegedeeld.
Artikel 13
1. Behalve door het bestuur wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter.
2. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op. Bij ontstentenis van de secretaris treedt de penningmeester in zijn plaats Bij ontstentenis van de penningmeester treedt de secretaris in zijn plaats.
3. Leden van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging niet bij het aangaan van verbintenissen waar zij persoonlijk belang bij hebben.

Algemene Vergadering
Artikel 14
1. Alle leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
2. In de algemene vergadering hebben alle aanwezige, gewone leden één stem.
3. De algemene vergadering is openbaar.
Artikel 15
1. De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per verenigingsjaar bijeen en verder zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden na een daartoe strekkend en met redenen omkleed schriftelijk verzoek van ten minste vijf procent van de leden.
3. In het in lid 2 bedoelde geval belegt het bestuur binnen vier weken die algemene vergadering.
4. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit in een aan alle leden gerichte (digitale) brief en door een aankondiging op de sites van zowel Sint Bonaventura en als van de AOb.
5. Het bestuur publiceert de agenda van de algemene vergadering in een aan alle leden gerichte (digitale) brief en door een aankondiging op de sites van zowel Sint Bonaventura en als van de AOb. 6. Al hetgeen verder betrekking heeft op de algemene vergadering wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Uitgaven, publicaties
Artikel 16
Alle uitgaven en publicaties met betrekking tot de identiteit en de specifieke doelstellingen van de vereniging vallen met inachtneming van artikel 2, 3, en 4 van deze statuten, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuurscommissies
Artikel 17 Het bestuur kan een of meer bestuurscommissies instellen ter ondersteuning en/of advisering van het bestuur.

Geldmiddelen
Artikel18
1. De geldmiddelen worden beschikbaar gesteld op basis van de door de algemene vergadering van Sint Bonaventura vastgestelde en door de algemene vergadering van de AOb goedgekeurde begroting.
2. Het bestuur legt jaarlijks op de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het financiële beleid. 3. De inning en betaling van de contributie geschiedt door en via de AOb.

Huishoudelijk reglement
Artikel 19
1. Er is een huishoudelijk reglement ter nadere regeling van en ter aanvulling op het bepaalde in deze statuten.
2. Het mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten en met de statuten en reglementen van AOb.
3. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijziging en/of aanvulling van de statuten
Artikel 20
1. Een voorstel tot wijziging van en/of aanvulling op deze statuten wordt gedaan door het bestuur of door ten minste vijf procent van de leden.
2. Het in lid 1 bedoelde voorstel wordt door publicatie in een aan alle gerichte (digitale) ledenbrief ter kennis gebracht van de leden.
3. Het wordt geagendeerd voor de eerstvolgende algemene vergadering. De agenda van die algemene vergadering wordt ten minste vier weken tevoren aan de leden bekendgemaakt.
4. Indien ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht, is het voorstel aangenomen.
5. De statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de wijzigingen daarin, behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur van de AOb behoudens de artikelen waarin de grondslag of de beginselverklaring van de vereniging is vastgelegd.
6. Het hoofdbestuur van de AOb kan de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel, alleen weigeren op grond van strijdigheid met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de AOb
7. Dit artikel, de artikelen 1, 2, 3, 12 lid 18 en lid 21 van de statuten, alsook elke wijziging in elk van die artikelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Bisschoppenconferentie van de Nederlandse Kerkprovincie.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 21
1. De algemene vergadering kan tot ontbinding van de vereniging besluiten met ten minste twee derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, mits een voorstel tot ontbinding op de agenda is geplaatst en minimaal 5% van de leden aanwezig is.
2. Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde quorum niet aanwezig is schrijft het bestuur een nieuwe ledenvergadering uit met de voorgestelde ontbinding als enig vergaderpunt. Bij die vergadering vervalt de genoemde voorwaarde m.b.t. het quorum. Het bepaalde in artikel 19 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
3. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
Artikel 22
Indien en voor zover er in enige aangelegenheid niet mocht zijn voorzien in de statuten en/of het huishoudelijk reglement of indien er een geschil ontstaat over de interpretatie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement bepaalt het bestuur de te volgen gedragslijn, behoudens beroep op de algemene vergadering

E-mailen
Bellen
LinkedIn