Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


VERGADERINGEN 22

Het is niet alleen een traditie om altijd rond juni een ledenvergadering te houden, er is vaak ook wel een aanleiding om bij elkaar te komen.

Zoals altijd, de wereld is in beweging, de omgeving waarin wij ons werk doen idem dito. Terwijl we, met succes, gewerkt hebben aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze vereniging binnen en buiten de bond, en tegelijkertijd een aantal nieuwe initiatieven genomen hebben, zien we tegelijkertijd dat de waardering voor de bijdrage van de levensbeschouwelijke afdelingen binnen de bestuurlijke gremia van de AOb lijkt af te nemen. Terwijl ik dit schrijf staan in die kringen zowel de omvang van de faciliteiten voor de afdelingen en de plaats van de afdelingen in het hoofdbestuur van de AOb ter discussie. Een bedreiging voor de mogelijkheden om ons werk verder te ontwikkelen en kwalitatief goed vorm te geven. 

In aanloop naar de vergadering zal het bestuur een aantal leden gericht benaderen met de vraag om hun visie op de mogelijke toekomst van onze lerarenvereniging te schetsen. Waar staat Bona over 5 a 10 jaar. 

Bij deze ieder lid uitgenodigd om een dergelijke schets in te dienen. Wij zijn nog in overleg met mogelijke sprekers die op deze schetsen ter vergadering een reactie willen geven. Als opstap tot een verkennend gesprek over de toekomst van Sint Bonaventura. 

De vergadering zal plaatsvinden op 9 juni. 

Voorjaarsvergadering Sint Bonaventura 

Datum: donderdag 9 juni 2022 
Tijden: volgt (des middags)
Locatie: volgt (wel in Utrecht)
Na afloop: gezamenlijke maaltijd

Voor de vergaderstukken klik hieronder op de agendapunten.
Na aanmelding krijgt u ze digitaal, en/of op verzoek per post, toegestuurd.

Aanmelden kan door een mail aan onze bestuurlijk secretaris, Dick Tolsma.

 Agenda:

1.         Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2.         Verslag Algemene Ledenvergadering 12 november 2021
            download /pagina link 
                correcties, aanvullingen, commentaar kunt u per mail toezenden.
3.         Bona over (5 en) 10 jaar; een toekomstverkenning m.m.v. ......
      
lever uw eigen visie op de toekomst van Bona in per mail.
4.         Vaststellen Statuten Sint Bonaventura
         download / pagina link
         suggesties, vragen, commentaar kunt u per mail toezenden.
5.         Bestuurssamenstelling en vacatures
Omdat de huidige voorzitter zijn werkzaamheden in het onderwijs gaat beëindigen treedt hij terug als voorzitter. Het bestuur stelt voor de huidige vicevoorzitters, Raymond Hintjes te benoemen tot voorzitter. 
Daarnaast is uitbreiding van het bestuur gewenst. We roepen iedereen op die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur contact op te nemen met dhr. Dick Tolsma, sinds eind 2021 bestuurssecretaris van Sint Bonaventura.
De verschillende vacatures zijn:
bestuurslid publiciteit,
bestuurslid leden-activiteiten,
bestuurslid algemene activiteiten,
secretaris)
6. Vaststellen van de vertegenwoordiging van Bona in de AV van de AOb. Het bestuur stelt voor dat Raymond Hintjes de opvolger wordt van Willibrord. En de afvaardiging van John van Engelen te continueren.)
7. De nieuwe nieuwe statuten van de AOb. In het voorstel verliezen de  afdelingen hun positie in het bestuur. Hier het commentaar van Bona en CVHO
download / paginalink
8.         Rondvraag
9.         Sluiting

 


Tijdens de najaarsvergadering 2022 zullen we stil staan bij de gang van zaken over de periode sinds het begin van het schooljaar 2021/2022 
Jaarprogramma 2023
Begroting 2023

E-mailen
Bellen
LinkedIn