Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

LEDENVERGADERINGEN 2022

Tijdens de voorjaarsvergadering 2022 zullen we stil staan bij:

Mededelingen
Vaststellen agenda,
Notulen 
Evaluatie sept 2020 t/m dec 2021
Financieel jaarverslag over deze periode
Statuten
Rondvraag.


Tijdens de najaarsvergadering:
Opening,
Mededelingen
Vaststellen agenda,
Notulen 
Jaarprogramma 2023
Begroting 2023
Rondvraag

E-mailen
Bellen
LinkedIn