VRIENDEN VAN SINT BONAVENTURA

Geen AOb-lid maar wel betrokken bij of werkzaam in het onderwijs? En u weet zich daarbij geïnspireerd en uitgedaagd door de belofte die de katholieke traditie in zich draagt, dan leren wij u graag kennen en willen u ook graag informeren over onze activiteiten. Meldt u hier aan als vriend. Aan het vriend worden van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura zijn géén kosten verbonden.

Voordelen voor vrienden:
- u ontvangt onze nieuwsbrief;
- u ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten, lezingen, excursies, etc.
- u krijgt, als er kosten aan verbonden zijn, korting;
- en 1x per jaar nodigen we u uit voor een speciale vrienden activiteit.

Voordelen voor lerarenvereniging Sint Bonaventura:
- een beter contact met collega's werkzaam in het (bijzonder) onderwijs;
- idem dito met collega's in het openbaar onderwijs die zich in hun werk verbonden weten met de katholieke traditie;
- meer aandacht voor onze activiteiten.

VOORGESCHIEDENIS    Al langere tijd wordt er bij Sint Bonaventura nagedacht over de vraag hoe we de band met collega's die de werkzaamheden van Sint Bonaventura belangrijk vinden maar (nog) geen AOb lidmaatschap ambiëren toch meer, structureler aan ons te binden. 

Bonaventura is Daartoe werd steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om (eventueel in de vorm van een stichting of vereniging; een informele vereniging of, in eerste instantie, mogelijk gewoon als door het Bona bestuur beheert NAW bestand) een vriendenclub op te richten.

Hieronder de versie van een mogelijke opzet zoals op de ledenvergadering van 20 november 2020 is besproken en vastgesteld.

Overwegende dat:

1 de doelgroep van BONA, mensen werkend in het katholiek / bijzonder onderwijs en of vanuit  een katholieke inspiratie, collega's die we graag betrekken bij het gesprek over en realiseren van de zaken waar wij voor staan, veel groter is dan de werknemers in het onderwijs die lid zijn van de AOb,

2 dat we als BONA binnen de AOb misschien wel veroordeeld zijn tot een relatief grote onzichtbaarheid en relatief lage prioriteit,

3 dat we, de vanuit AOb kringen vaak geroemde toegevoegde waarde van de afdelingen ook collega's werkzaam in het katholiek / christelijk / bijzonder onderwijs cq katholieke / christelijke onderwijswerknemers richting AOb te verleiden, beter kunnen invullen door ook buiten de reguliere AOb (ledenwerf-)activiteit actief en wervend naar buiten te treden en collega's aan ons te binden,

4 dat alleen nieuwsbrieven en het aanbieden van de mogelijkheid om aan BONA activiteiten deel te nemen een hoge mate van vrijblijvendheid kennen

besluit de ledenvergadering van Sint Bonaventura om over te gaan tot (onderzoeken van de mogelijkheden tot) het oprichten van een (informele) vereniging, stichting of anderszins vrienden van de lerarenvereniging Sint Bonaventura - AOb/FNV met als doel 
a: het ondersteunen van de rol van Sint Bonaventura mbt de gedachtewisseling en meningsvorming over de opdracht van het (katholiek) onderwijs;
b: het betrekken van belanghebbenden bij de activiteiten die Sint Bonaventura m.b.t. bovenstaande ontwikkelt.

Richtinggevende ideeën bij de verder uitwerking van bovenstaande:

- waarvan het bestuur (voor de meerderheid) bestaat uit leden van het BONA bestuur
- leden of donateurs een jaarlijkse bijdrage betalen van 10 euro
- leden of donateurs voor alle BONA activiteiten worden uitgenodigd
- en, indien redelijkerwijze van toepassing, bij deelname een kostendekkende eigen bijdrage gevraagd kan worden

Om ook met niet AOb-ers die het bijzonder (katholiek) onderwijs een warm hart toedragen en/of in hun beroepsuitoefening inspiratie vinden in de katholieke traditie een band te kunnen opbouwen, mogelijk als 1e stap richting lidmaatschap van Sint Bonaventura / AOB, zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Daartoe onderzoeken we de mogelijkheden om een stichting vrienden van Sint Bonaventura op te richten. Een stichting bestuurt door het bestuur van Sint Bonaventura.
Tot het zover is kiezen we voor een informele opzet. Vrienden kunnen zich registreren als lezer van onze nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief informeren we over en uitnodigen we uit om deel te nemen aan onze activiteiten.


E-mailen
Bellen
LinkedIn