Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Dit is een nieuwe pagina.

Agenda en verslag bestuursvergadering 3 maart 2019

1.
Mededelingen
- We zijn gevraagd voor een opiniestuk in het Katholiek Dagblad over de staking / actieweek; Willibrord gaat dat, als voorzitter van Bona, schrijven. 
- Ivm deze bestuursvergadering onze deelname aan de (netwerk)bijeenkomst "welkom in Bubbelonië" afgezegd.
Initiatiefnemers willen graag met ons in gesprek over mogelijke samenwerking. Willibrord maakt afspraak.
- Op 14 maart staat Bona, inmiddels voor de 4e keer weer op de jaarlijkse studiedag van de VDLG; Frits informeert bij CVHO of ze ook meedoen met de stand aldaar.
- 28 maart studiemiddag over religie en opvoeding, Willibrord zit bij voorbereidingsgroep; John probeert ook te gaan. We zullen deze middag onder de aandacht brengen via onze site, de nieuwsbrief, en mail naar CVHO en groep OO/ABO.
 - We zijn uitgenodigd voor de gezamenlijke studiedag in maart van het Utrechtse Katholiek Basisonderwijs met als thema "Aandacht". Willibrord zal daar als voorzitter van Bona aan meedoen.

2.
Ingekomen stukken
- jaaroverzicht financiën van de boekhouding AOb
- jaarplanning VKMO

3.
Kennismaking. Het bestuur, in deze samenstelling voor het eerst, en in aanwezigheid van Frits Fraanje de AOb/HB-er die de afdelingen in zijn portefeuille heeft, neemt de tijd om kennis te nemen van elkaars achtergrond, motivatie en ambities.
4.
Stand van zaken
- taakverdeling in het bestuur
Jos neemt het secretariaat voor zijn rekening. Volgende keer kijken we hoe hij daar in ondersteund kan gaan worden, of, in de geest van de oorspronkelijke betekenis van het woord (geheimschrijver) door collega bestuurders, of door het secretariaat van de werkorganisatie.
John gaat de penningen bijhouden. Aansluitend op volgende bestuursvergadering gaat W proberen een afspraak te plannen met de afd financiën van de werkorganisatie.
Willibrord blijft de PR (site, ledenbrieven, nieuwsbrieven) doen.
- (afvaardiging) ALV: 
Willibrord en John. Maar die stelt wel als 'voorwaarde' dat we over agenda en inhoud van de ALV van de AOb communiceren met onze eigen Bona achterban; bv in de ledenbrief. En hen uitnodigen te reageren. Belangrijk is het om goed invulling te geven aan deze kwaliteitszetels. Mede om het bestaansrecht daarvan ter discussie staat in het project AOb in verandering.
De keuze om d.m.v sectoralisatie verjonging te realiseren is arbitrair. Om allerlei redenen.
De eerste: de sectoren kunnen ook nu al, als bron van jonger kader, deze jongere leden uitnodigen om via de VAV's naar de ALV afgevaardigd te worden. Rayons moeten nl toezien op diversiteit afvaardiging. 
De tweede: de hogere waardering van de 2 daagse ALV (waar aansluitend sectorraadsvergaderingen plaatsvinden) hoeft daar helemaal niet mee samen te hangen. de ALV samenstelling zal op die vergadering toch niet opeens heel anders zijn dan op eendaagse ALV's?
Verder werd in dit verband genoemd: In hoeverre zijn jongeren (gewoon) meer individualistisch? Ook bestaat het beeld dat sympathie met de AOb als niet loyaal richting schoolleiding wordt gezien. Wat is de rol van de diversiteit in deze. Zien we binnen de AOb iets dat we ook op de lerarenopleidingen zien: het in verhouding veel sneller (tijd) en meer (aantallen) afhaken van studenten met een andere etnische achtergrond?
De vraag werd gesteld: wat bind mensen meer? De bond in het algemeen (de vakbond als verzekering)? De sectorraad (dichter bij de dagelijkse onderwijspraktijk) of de groepen en afdelingen? Wat is hun specifieke rol, hun mogelijke bijdrage in deze? Rerkening houden d dat ze op een andere manier specifieker aansluiten bij zelfbeeld /identiteitservaring van (sommige) leden.
Harrie Meelen blijft reserve lid. Een 2e reserve is wel handig voor het geval W en J tegelijkertijd niet zouden kunnen deelnemen aan de ALV.

Zowel m.b.t. de PR als m.b.t. de secretariële ondersteuning is concrete ondersteuning door actieve Bona kaderleden mogelijk. Werving hiervoor via site / nieuwsbrieven.
Uitbreiding bestuur oppakken als activiteitenplan vastgesteld is op komende ledenvergadering. Planning van de volgende ledenvergadering n.a.v. bespreking activiteitenplan op volgende bestuursvergadering. Maar in eerste instantie is die bespreking gericht op de beantwoording van een aantal vragen / opmerkingen van de faciliteitencommissie. Frits stuurt die opmerkingen naar ieder van ons door. Zo de faciliteiten veilig stellen.
In de tussentijd zal Willibrord (en anderen) ook nog met een aantal leden in gesprek gaan om te onderzoeken wat er zoal leeft in de achterban.
Activiteitenplan voor ledenvergadering is een publieksvriendelijke samenvatting van het format activiteitenplan voor HB AOb

In het verlengde daarvan gaan Willibrord ook verder met de gesprekken met een aantal betrokkenen over de invulling (inhoudelijk en in personeel opzicht) van het Consilium Bonaventura.

Vergaderplanning Bona bestuur: Voorlopig op donderdag (mede ivm met de puppie van Jos) Do en Vrij zijn verder voor iedereen de beste optie. Inclusie uitzonderingen (bv de testweken op school bij Jos).
21 MRT 10:30 – 13:30
11 APR 09:30 – 12:30
10 MEI 09:30 – 12:30  
6 JUN 10:30 – 13:30
27 JUN 10:30 – 13:30

5.
Financiële afronding 2018. Los van de precieze cijfers ligt de vraag voor of we wel of niet moeten delen in de vermogensverliezen van afgelopen jaar. Ooit is er afgesproken dat het rendement over het vermogen van Bona mag groeien met de inflatie, dat het overige richting AOb gaat. Nu is er sprake van verlies. HB stelt voor dat wij dat voor onze rekening nemen. Tenminste als we het goed begrijpen. Willibrord zal, mede ter voorbereiding van de overdracht van de financiën aan John, zich nog een aantal zaken laten uitleggen. 
Besluit: volgende bestuursvergadering.
Voorstel HB lijkt logisch maar zo hebben we wel de lasten, maar niet de lusten. Huidige verliezen wegen (veronderstellen we maar even) niet op tegen eerdere vermogensgroei boven de inflatie die wel ten goede is gekomen aan AOb. Dus: er is zeker ook iets voor te zeggen dat we het verlies risico mn bij de AOb leggen, die hebben nl ook het meeste van de winsten geprofiteerd.
Vraag: is er een relatie tussen kosten die we maken en de dekking daarvan uit vermogensgroei die richting AOb stroomt? Of zijn onze kosten gewoon AOb kosten net als bv de kosten van groepen en internationaal?

6.
Rondvraag
John maakt gebruik van de gelegenheid om ieder van ons te vragen wat, n.a.v. deze eerste vergadering, de verwachtingen van iedereen zijn. De antwoorden zijn in een woord samen te vatten: positief.
W stuurt declaratieformulieren.

Vergaderstukken (zie site Bona bij verenigingszaken):
Concept activiteitenplan 2019 (en eventueel jaarverslag 2018)
Concept notulen ledenvergadering 15-2-2019