Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Dit is een nieuwe pagina.

Agenda 21 maart 2019

1.
Mededelingen

2.
Ingekomen stukken

3.
Aandachtspunten bij het bespreken van het concept activiteitenplan:
    - alv van 15-2 jl. adhv aangepast verslag en stand van zaken faciliteitenaanvraag 
    - komende activiteiten (zichtbaarheid, zonder zichtbaarheid zijn we sowieso ten dode opgeschreven, PR) 
                                            (noodzakelijkheid, wat is onze eigen bijdrage aan de meningsvorming binnen
                                             en buiten de AOb / samenwerking met rayons)
                                            (verbondenheid, we zijn als katholieke vereniging én onderdeel van de AOb
                                             én onderdeel van de (RK) wereld / het (RK) onderwijs)
                                            (voorwaardelijkheid: wat vraagt dat aan eigen verenigingsleven, interne organisatie)

4.
volgende AV, traject, voorbereiding (bv in de rayons, in kleinere groepjes?, rol (en bemensing) Consilium Bonaventura, uitbreiding bestuur naar 5 personen (mede ivm continuïteit)

5.
Financiën

6.
Rondvraag

Vergaderstukken (zie site Bona bij verenigingszaken):
Concept activiteitenplan 2019 (en eventueel jaarverslag 2018)
Het ingevulde activiteitenplan format zoals bij het bestuur van de AOb is ingediend (per mail toegestuurd aan bestuursleden Bona)
Concept notulen ledenvergadering 15-2-2019 (inmiddels aangevuld door 2e notulist?)
Concept notulen bestuur 04-03-2019
Reactie faciliteitencommissie (door Frits aan ieder bestuurslid toegestuurd)