Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


ONDERWIJS, wet en regelgeving

Bevoegdheden
De AOb roept haar leden op om deel te nemen aan een bijeenkomst op woensdagmiddag 26 juni 2019 over bevoegdheden in avo-vakken in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zoals u misschien weet werkt OCW in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. We hebben hier reeds eerste brainstormbijeenkomsten voor georganiseerd, waar u wellicht ook aan heeft deelgenomen.

De bijeenkomst van 26 juni is een vervolgsessie. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden voor verschillende avo-vakken en schoolsoorten eruit zou moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.

 De exercitie die we met u willen doorgaan is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom organiseren we een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. We realiseren ons dat dit veel van uw kostbare tijd vraagt, maar we zouden heel graag uw expertise en ervaring benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen. We stellen uw deelname dan ook erg op prijs.

 Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden @minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Tot slot: voor een goede sessie is het belangrijk dat de verschillende onderwijstypen, de boven- en onderbouw zijn vertegenwoordigd. Verspreid u de uitnodiging daarom gerust onder uw collega’s.

E-mailen
Bellen
LinkedIn