Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Ledenvergaderingen 2019 /2020


Ledenvergadering 2020 - 06 -19

Agenda:

1.   Mededelingen

2.   Ingekomen stukken

3.   Notulen vorige vergadering

4.   Bestuurssamenstelling, Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 pesonen. Momenteel uit 2
      dus we zijn blij met een mogelijke uitbreiding met 2 nieuwe leden. Zodat we meer
      activiteiten kunnen organiseren, het actieve netwerk kan groeien en de continuïteit,
      gezien de substantiële verjonging die nu onder handbereik ligt, beter verzekerd is

      Kennismaking met de kandidaten. Hier staan binnenkort de links naar de 2
      kandidaten

      Verkiezing, per acclamatie of, als de vergadering daarom vraagt, schriftelijk

5.   Activiteitenplan / activiteitenagenda 2020 / 2021

6.   Sint Bonaventura over 5, 10, 15 en/of 20 jaar, een gedachtewisseling n.a.v. een
      aantal stellingen en mogelijk een uitdagende spreker

7.   Rondvraag Als achtergrond bij het activiteitenplan 2020/2021 verwijzen we graag naar de evaluatie 2019 en activiteitenplan 2020 zoals we die bij de AOb hebben ingediend waar men, i.t.t. Bij Sint Bonaventura waar het schooljaar leidend is, met de systematiek van het kalenderjaar werkt. 

E-mailen
Bellen
LinkedIn