Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

Ledenvergadering 2019 /2020


Het conceptverslag van de ledenvergadering kunt u hier downloaden

De samenvatting van de lezing van Erik Borgman staat hier.

Uitnodiging en agenda: zie hieronder.

Vrijdag 19 juni 2020. Aanvang 14.00 uur. Op internet via teams.

ERIK BORGMAN

Na het huishoudelijk gedeelte (zie agenda hieronder) is er een inhoudelijk gedeelte waar de theoloog Erik Borgman met een tot nadenken aanzettende inleiding het gesprek zal aanzwengelen over de toekomst van Sint Bonaventura; over de betekenis die Sint Bonaventura kan hebben voor het katholiek onderwijs en de leraren die daar werkzaam zijn. Als bestuur hebben we al eerder, samen met bestuurders van andere katholieke maatschappelijke organisaties, o.l.v. Erik en zijn collega's nagedacht over waartoe wij, als katholieke lerarenvereniging, hier op aarde zijn. Erik schreef daar een column over, met als titel "Alleen met lege handen kun je werkelijk geven". 

 Over corona en Pinksteren schreef hij o.a. "willen (is) niet een kwestie is van … willen! Zeker als het om collectief willen gaat. Echt willen ontstaat en moet worden opgebouwd. Dat kost moeite en vraagt tijd."
Verder benieuwd naar onze inleider, in 2017 verscheen zijn boek "Leven van wat komt", een katholiek uitzicht op de samenleving" en onlangs zijn 1e deel van een nieuwe dogmatiek: "Alle dingen nieuw I: Inleiding en Invocatio" Een theologische visie voor de 21ste eeuw".

Over onderwijs schreef hij ook, bv een column n.a.v. het optreden van minister van Engelshoven bij de opening van het academisch jaat in 2018 en een bijdrage aan de recente publicatie 
"Waar is het onderwijs goed voor, anders denken over onderwijs"


agenda ledenvergadering

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Ingekomen stukken

4.   Notulen vorige vergadering, die kunt u hier downloaden en hier inzien.

5.   Bestuurssamenstelling, Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 personen. Momenteel uit 2
      dus we zijn blij met een mogelijke uitbreiding met 2 nieuwe leden, Anneke
      Blankers
en Raymond Hintjes. Zodat we meer activiteiten kunnen organiseren,
      het actieve netwerk kan groeien en de continuïteit, gezien de substantiële
      verjonging die nu onder handbereik ligt, beter verzekerd is.

      Kennismaking met de kandidaten. Zie hieronder de toelichting op hun
      kandidaatstelling. U kunt de beide profielen ook downloaden. Klik hier voor
      Anneke, hier voor Raymond 

      Verkiezing, per acclamatie of, als de vergadering daarom vraagt, schriftelijk

6.   Activiteitenplan / activiteitenagenda 2020 / 2021, dat kunt u hier downloaden en
      hier inzien

7.   Sint Bonaventura over 5, 10 of 15 jaar,
      gedachtewisseling n.a.v. een inleiding door de Tilburgse theoloog Erik Borgman 
      (zie hierboven)

8.   Rondvraag 


ANNEKE BLANKERS

Beste Bonaventura-leden,  

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Anneke Blankers, ik ben 47 jaar oud, getrouwd en moeder van twee tienerzonen. Sinds 1999 werk ik als docent geschiedenis op het Sint-Joriscollege en dit jaar ben ik 25 jaar werkzaam in het onderwijs.

De sociale en mentale ontwikkeling van (groepen van) mensen heeft altijd mijn interesse gehad. Na de middelbare school heb ik een opleiding gevolgd tot basisschooldocent op Pedagogische Hogeschool de Kempel in Helmond. Mijn afstudeerscriptie ging over tolerantiebevordering tussen etnische groepen. Na een tussenjaar als au pair in de Verenigde Staten (gecombineerd met een avondstudie Amerikaanse geschiedenis en etnische verhoudingen) heb ik in Utrecht politieke geschiedenis gestudeerd. In Utrecht heb ik ook de eerstegraadslerarenopleiding gevolgd en me daarbij onder andere verdiept in intercultureel onderwijs.

Op het Sint-Joriscollege ben ik naast mijn lessen in de Havo/Vwo bovenbouw actief in de MR en GMR. In een constructieve dialoog met de schoolleiding en Raad van Bestuur bespreek ik wat de gevolgen van voorgesteld beleid kunnen zijn voor leerlingen en docenten. Binnen de werkgroep diversiteit ben ik op mijn eigen school bezig om het schoolplan concreter te maken. Hoe geven we in de praktijk invulling aan begrippen als diversiteit en inclusie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich daadwerkelijk welkom voelt op onze school, zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt? Welke waarden staan voor ons centraal en hoe geven we daar invulling aan?

Sint Bonaventura ziet goed onderwijs als belangrijke voorwaarde voor emancipatie en ontwikkeling van kinderen. Hiervoor zijn goede docenten nodig, die met bezieling het vak vorm kunnen geven. Graag wil ik mij hier bij Bonaventura voor inzetten.

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/annekeblankers/


RAYMOND HINTJES

Wie ben ik en wat voor mens wil ik zijn? Belangrijke vragen die in mijn lessen centraal staan. Ik ben Raymond Hintjes, 42 jaar en woon in Roermond.  Ik werk als docent levensbeschouwing op het Blariacumcollege. Zingevingsvraagstukken en de rol die religie daarin kan spelen hebben mijn interesse. Ik heb persoonlijk ervaren dat religie een beknellend systeem kan zijn waardoor mensen beschadigd raken, maar ik weet ook dat religie een inspiratiebron kan zijn om je in te zetten voor sociale gerechtigheid.

Ik zie het als mijn morele verantwoordelijkheid om personen die onrecht is aangedaan te steunen en daarom spreek ik mij uit tegen onrecht. Ik ben actief als voorzitter van stichting Reclaimed Voices die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten religieuze gemeenschappen. Deze rol biedt mij de kans mij betekenisvol in te zetten door een stem te geven aan hen die moesten zwijgen.

In mijn werk als docent levensbeschouwing ervaar ik dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat er op school expliciet aandacht is voor de persoonsvorming van leerlingen. Efficiency, technocratisch denken en het economische nutperspectief zijn ook in het onderwijs vaak leidende principes. Hierdoor lijkt de aandacht vaak vooral uit te gaan naar het opleiden van leerlingen voor een vervolgopleiding of een toekomstig beroep.

In Limburg lijken veel scholen te worstelen met hun katholieke grondslag. Soms omdat schoolleiding en personeel weinig affiniteit hebben met de katholieke achtergrond. Vaak ook omdat men onvoldoende weet dat de katholiciteit van een school kansen biedt om leerlingen iets mee te geven voor het leven, zodat zij als vrije en verantwoordelijke volwassen kunnen bijdragen aan een humane samenleving.

Als docent wil ik graag mijn leerlingen aansporen om te leven vanuit eerbied voor zichzelf, de Ander en het leven als zodanig. Leven vanuit medemenselijkheid en een bijdrage leveren aan sociale gerechtigheid maakt dat ik werk in het onderwijs om een bijdrage te leveren aan de vorming van jonge mensen. Het leven van Jezus van Nazareth is daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Als toekomstig bestuurder van Sint Bonaventura wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het bevorderen van goed onderwijs, met oog voor de persoonsvorming van leerlingen en bezield docentschap.

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/raymond-hintjes-48957317/Als achtergrond bij het voor de ledenvergadering opgestelde activiteitenplan 2020/2021 verwijzen we graag naar evaluatie 2019 en activiteitenplan 2020, twee stukken die we bij de AOb hebben ingediend. De AOb werkt, i.t.t. Sint Bonaventura met kalenderjaren. Deze stukken zijn bedoeld als aanvraag voor en verantwoording over de faciliteiten die de AOb jaarlijks voor allerlei gremia of werkzaamheden beschikbaar stelt. 

E-mailen
Bellen
LinkedIn