Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

WELKOM op de site van Sint Bonaventura  

Corona, het blijft het zoeken naar verantwoorde omgangsvormen. De komende ledenvergadering, op 19 juni a.s., zal hoogstwaarschijnlijk wel via internet plaatsvinden.

Ook bij Sint Bonaventura gaan we verder met te kijken hoe deze periode zinvol vorm te geven. In de volgende leden- en nieuwsbrieven houden we u daarvan op de hoogte. En hopelijk levert ook onze steeds in ontwikkeling zijnde site een bijdrage aan de bezinning en reflectie die zo noodzakelijk zijn voor inhoudsvol en betekenisvol (werken in het) onderwijs. Graag wijzen we ook op onze aanwezigheid elders op internet, op linked, facebook en twitter. Ook daar proberen we een bijdrage te leveren aan het denken over onderwijs en identiteit.

NIEUWE NIEUWSBRIEF  De laatste nieuwsbrief van Sint Bonaventura over vrijheid, vieren en herdenken; over de steeds groter wordende tegenstellingen in het debat over onderwijs; over online lezingen en boekpresentaties en over een docentenreis, mede als voorbereiding op dergelijke tochten met leerlingen, naar
Santiago de Compostella is ook online te lezen. 

Eerdere nieuws- en ledenbrieven vindt u hier.

LAUDATO SI  Met enige regelmaat zal er rondom de thematiek van Laudato Si initiatieven genomen worden die van belang (kunnen) zijn voor de wereld van het katholiek onderwijs.

LOGIA  Samen met VKMO/Logia-Nederland heeft Sint Bonaventura vorig jaar het initiatief genomen om een dergelijke groep op te zetten voor onderwijsprofessionals, voor leraren e.a. uit alle sectoren van het onderwijs, om met elkaar te reflecteren op onderwijsvraagstukken als opstap naar publicaties.De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 april. En ook op 10 juni komen we dit schooljaar nog een keer bij elkaar. (geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-03-15)

CURRICULUM.NU  Terwijl er zelfs een lobby is vanuit de wereld van het levensbeschouwelijk onderwijs, de werkgroep LERVO, die pleit voor het verder gaan op de door curriculum.nu ingeslagen weg omdat zij daar aanknopingspunten zien voor hun eigen plannen, nl. de invoering van een vak levensbeschouwing in het hele voortgezet onderwijs, lijkt de tegenstand te groeien. Ook de LERVO plannen komen, ondanks de zgn uitgebreide consultatie van de leraren, toch weer m.n. uit de koker van allerlei andere partijen die met dit soort plannenmakerij hun bestaansrecht menen te kunnen / moeten aantonen.

Lees hier meer over curriculum.nu en de reacties en kritische kanttekeningen van Sint Bonaventura en anderen. (geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-04-09/2020-05-17))

ARTIKEL 23  Kijk hier voor meer informatie. 
Inmiddels heeft ook de PvdA heeft zich over artikel 23 gebogen. Hun voorstellen lijken eenzijdig gericht op de positie van de leerling. Op het recht op onderwijs. Terwijl de huidige wettekst juist aanknopingspunten bevat voor een meer evenwich-tige aandacht voor alle betrokkenen. Aan een commentaar op die voorstellen wordt momenteel binnen Bonaventura gewerkt. Hier een link naar die voorstellen. We houden ons aanbevolen voor uw commentaar

VREDESWEEK  Ieder jaar de laatste week van september is er de vredesweek. Met name activiteiten van lokale, vaak in deze samenwerkende, kerken bieden ook mogelijkheden voor scholen om aan te sluiten. Maar ook landelijk wordt er van alles gedaan en gemaakt.


VOORUITBLIK

De lezingenserie "IDENTITIEIT & DIVERSTITEIT" hebben we helaas moeten uitstellen tot een nader te bepalen datum. 

Op een nader te bepalendatum  begint een door Sint Bonaventura georganiseerde serie van drie masterclasses over identiteit en diversiteit. Op de eerste bijeenkomst, met als titel "Analyse van mijn ervaringen over integratie, segregatie en burgerschap", kunt u kennismaken met de ervaringen, ideeën en conclusies van onderwijsjournaliste Anja Vink.  

Daarna komen Samira Bouchiti (over burgerschap) en Húlya Uslu (over "lesgeven in de (groot)stedelijke context") aan de beurt. Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2 van de bijeenkomsten te bezoeken. Als u geïnformeerd wilt worden over de nieuwe data en wanneer de inschrijving geopend wordt: mail  info@SintBonaventura.nl 

EN VERDER 

Op de pagina verenigingszaken leggen wij verantwoording af over hoe we de vereniging besturen. Maar de activiteiten die wij, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen organiseren, zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten we mee over actuele knelpunten in onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Als gast én gesprekspartner worden we steeds vaker uitgenodigd op studiedagen van onderwijsorganisaties, ouderverenigingen, bisdommen, katholieke onderwijsbesturen en (confessionele) politieke partijen. In de maanden na de zomervakantie zullen we een workshop verzorgen op het congres "Versterking Medezeggenschap". Ook zijn we, in samenwerking met het Wittemer beraad, betrokken bij de organisatie van een conferentie over het onderwijs in (de krimpregio) Limburg. En zijn we, i.s.m. de NKSR, betrokken bij een studiemiddag over burgerschapsvorming.
Op de pagina "congressen, lezingen, vieringen" vindt u een uitgebreid overzicht van bijeenkomsten op het snijvlak van onderwijs, opvoeding en zingeving. Soms georganiseerd door Bonaventura, maar vaker in samenwerking met andere partijen. Daarnaast ziet u daar de nodige bijeenkomsten waarvan wij denken dat ze voor mensen werkzaam in het bijzonder onderwijs van belang (kunnen) zijn. 

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de bezinning en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).
(geplaatst 23-07-2019)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 
(geplaatst 15-02-2019)

Mijn Twitter-tijdlijn

Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging @wvdbesselaar Onderwijsexpert Dirk Van Dammen neemt de leraar als professional serieus. En dit zijn de consequenties: meer vrijhe… t.co/s651v5oOiV Reageer Retweet Favoriet 6u


 


E-mailen
Bellen
LinkedIn