Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

WELKOM
op de site van Sint Bonaventura 
 

FRATELLI TUTTI  Het Vaticaan publiceerde op 4 oktober 2020, op de feestdag van Sint-Franciscus, de nieuwe encycliek van paus Franciscus. Het document, getiteld Fratelli tutti, wordt gerekend tot de zogeheten sociale encyclieken en gaat over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld. Grondwaarden van pedagogisch handelen. Gedurende de vastentijd willen we, beginnende op 17 februari om 19.00 uur, op aswoensdag, gedurende 7 woensdagen samen een uur lang de encycliek doornemen. 
Naast het lezen en bespreken van de tekst zullen we ook stil staan bij de betekenis van de encycliek voor het onderwijs, hoe kunnen we, in dit tijdperk waarin individualisme hoogtij viert, in het onderwijs stil staan bij de waarde van de gezamenlijkheid. 
Deelnemers ontvangen een inlog-link, de tekst van de encycliek en een gesprekshandleiding.

Meer informatie en aanmelden: info@SintBonaventura.nl (geplaatst 2020-11-20, aangepast 2021-02-11)

WEBINARS   Iedere 2 maanden organiseren we, in ieder geval zolang corona ons parten speelt een webinar. De komende onderwerpen: diversiteit (op 4 maart), "lastige onderwerpen in de klas" en burgerschap (22 april), en in juni een avond over professionele normativiteit.

Op de bijeenkomst van 4 maart komen de volgende vragen aan de orde:
“Waarom is het nog nodig om dingen te regelen voor lesbische vrouwen en homomannen? In Nederland is alles toch goed geregeld? Zij kunnen zelfs trouwen!” Zo denken veel mensen. Ze begrijpen niet waarom beleid voor seksuele en genderdiversiteit en -inclusie nodig is, en blijft. Bonaventura heeft Michiel Odijk uitgenodigd om hierover een webinar te verzorgen. Hij vindt het belangrijk dat iedereen beseft dat het niet alleen gaat over de bescherming van minderheden. Het gaat ook om rechten en vrijheden waar iederéén baat bij kan hebben.
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nl   
(geplaatst 2020-12-19, aangepast 2021-02-11)

EXTRA LEDENVERGADERING   Bovenstaand webinar wordt voorafgegaan door een korte extra ledenvergadering waarin we, voorafgaand aan de AOb-hoofdbestuursverkiezingen op 26 maart a.s., de kandidaten willen bespreken. Kijk hier voor meer informatie. Klik hier om je aan te melden.   (geplaatst 2020-12-19, aangepast 2021-02-11)

"Twintigerstwijfels en dertigersdilemma’s"  was de titel van de lezing van Nienke Wijnants, psycholoog en schrijfster van het gelijknamige boek, die zij onlangs hield. Georganiseerd door Sint Bonaventura samen met de Groene Golf luisterde en discussieerde een groep jonge AOb leden,  over vragen omtrent keuzestress, sociale vergelijking en het streven naar het perfecte plaatje, allemaal dilemma's met nauw samenhangen met vragen rondom zingeving. 
De lezing is voor Bona aanleiding om deze thematiek in de toekomst verder te verkennen.(geplaatst 2021-02-01)

DELEN   In de leden- en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de vereniging, van de gesprekken die we met elkaar voeren en van onze bijdrage aan het publieke debat. Hopelijk levert ook deze steeds in ontwikkeling zijnde site een bijdrage aan de bezinning en reflectie die zo noodzakelijk zijn voor inhoudsvol en betekenisvol (werken in het) onderwijs.
Graag wijzen we ook op onze aanwezigheid elders op internet, op linked, facebook en twitter. Ook daar proberen we een bijdrage te leveren aan het denken over onderwijs vanuit de uitdagingen die deze tijd aan ons stelt.
(geplaatst 2020-10-07)

ACTIE   Graag uw aandacht voor een handtekeningenactie gestart om de VSO docenten op een zelfde manier te behandelen als de docenten werkzaam in het reguliere VO. Nog niet getekend, teken dan hier en stuur de oproep zoveel mogelijk door.

LAUDATO SI   Onlangs nam paus Franciscus een opmerkelijk initiatief: hij wil een jaar van actie vanwege de vijfde verjaardag van zijn encycliek Laudato Si. Met enige regelmaat zullen er rondom de thematiek van Laudato Si initiatieven genomen worden. In dit verband wijzen we u graag op door de Vastenactie gemaakt materiaal over duurzaamheid voor het primair onderwijs. En mogelijk komt ook onderstaande ontmoeting met Belgische collega's (zie hieronder) in dit teken te staan.
(geplaatst 20-06-2020; aangepast 2020-10-07)

CORONA EN HET ONDERWIJS  Tijdens de ledenvergadering d.d. 19 juni j.l. kwam een duidelijk de bezorgdheid omtrent de gevolgen van de corona maatregelen voor het welzijn van de leerlingen aan de orde. Zeker met het oog op de start van het nieuwe schooljaar. Dan kan, in ieder geval niet voor alle nieuwe groepen, en zeer zeker niet voor de brugklassers en eerstejaars studenten, voortgeborduurd worden op een bestaande sociale verbanden. Een van de zaken wel aanwezig was bij het opstarten van het onderwijs op afstand in maart. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat deze problematiek in het HBO en WO, waar fysiek onderwijs nauwelijks meer plaatsvindt, aan de orde van de dag is.
Een oproep om deze belangen, ook door de vakbonden, goed mee te wegen in het overleg met de overheid kon op brede steun rekenen. 

Inmiddels hebben leden van Sint Bonaventura links en rechts publicaties geplaatst over hun ervaringen met onderwijs in coronatijd. 
(geplaatst 20-06-2020; aangepast 2020-10-07)

Santiago de Compostella De voorbereiding van reis naar Santiago staat voorlopig even op een laag pitje. Corona speelt ons ook hier parten.

Maar het blijft een aanlokkelijk perspectief: een aantal dagen wandelen, soms alleen, soms met een groepje collega's of andere bedevaartgangers. Een manier om stil te staan bij wat je ooit bewoog om te kiezen voor het leraarschap. Wat je bent kwijtgeraakt en wat je weer wil terugvinden. Kijk hier voor meer informatie.
De reis blijft ook bedoeld om te ervaren en te bespreken of dit ook met leerlingen een zinvolle activiteit zou kunnen zijn. Wij kennen collega's die dat doen.
(geplaatst 19-02-2019;  bijgewerkt: 2020-03-15 & 2020-10-05)

BELGIË - NEDERLAND  Een eerder gepland gesprek tussen collega's uit Belgisch en Nederlands Limburg kon tgv de corona crises geen doorgang vinden Nu kijken we of we dat gesprek alsnog kunnen organiseren. Als het weer kan en mag: eind november, anders eventueel ergens in februari 2021. Met een inleiding over de verschillen en overeenkomsten m.b.t. de onderwijsvrijheid in beide landen en over de verschillende manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Om vervolgens snel over te stappen naar de de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen al dan niet vorm krijgt. En natuurlijk over het vak godsdienst / levensbeschouwing in het bijzonder en openbaar onderwijs in beide landen. 

Belangstelling om de dag bij te wonen of om een actieve bijdrage te leveren in voorbereiding en uitvoering: laat het ons weten.
(geplaatst 20-06-2020)

LOGIA  Samen met VKMO/LOGIA-Nederland heeft Sint Bonaventura vorig jaar het initiatief genomen om een groep op te zetten voor onderwijsprofessionals, voor leraren e.a. uit alle sectoren van het onderwijs, om met elkaar te reflecteren op onderwijsvraagstukken als opstap naar publicaties. Ook dit overleg zal voorlopig digitaal plaatsvinden.
Data 2 februari, 14 april en 2 juni. Digitaal. Tussen 19.30 en 21.00 uur zolang we digitaal bij elkaar komen. Zo gauw het weer mag gaan we weer fysiek. Dan beginnen we om 17.00 uur, in het centrum van Utrecht.
Interesse of aanmelden: mail naar info@SintBonaventura.nl 
(geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-10-05)

CURRICULUM.NU  Terwijl er zelfs een lobby is vanuit de wereld van het levensbeschouwelijk onderwijs, de werkgroep LERVO, die pleit voor het verder gaan op de door curriculum.nu ingeslagen weg omdat zij daar aanknopingspunten zien voor hun eigen plannen, nl. de invoering van een vak levensbeschouwing in het hele voortgezet onderwijs, lijkt de tegenstand te groeien. Ook de LERVO plannen komen, ondanks de genoemde uitgebreide consultatie van de leraren, toch weer m.n. uit de koker van allerlei andere partijen die met dit soort plannenmakerij hun bestaansrecht menen te kunnen / moeten aantonen.

Lees hier meer over curriculum.nu en de reacties en kritische kanttekeningen van Sint Bonaventura en anderen. 

Overigens, bijna 20 jaar geleden begon Jan Marten Praamsma een lezing op de ledenvergadering van Sint Bonaventura op de volgende wijze:
"Waar zit nu precies het probleem? Die problematiek komt er kort gezegd op neer dat de leraar geen kans meer krijgt leraar te zijn. Het is op school niet de leraar die de dienst uitmaakt. De leraar is slechts uitvoerder van overheidsbeleid. Althans, in toenemende mate. Hij is uitvoerder van het beleid van een overheid die zich tot in de kleinste details bezighoudt met het onderwijs. Met de inhoud van het onderwijs. Zelfs met de didactiek van het onderwijs. De leraar geeft niet langer zelf vorm aan zijn onderwijs en dat beneemt hem de gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen."

Voor de hele lezing, interessant om die eens naast de lezing van Erik Borgman op onze laatste ledenvergadering te leggen, kijk hier.
(geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-04-09/2020-05-17 & 2020-10-09)

ARTIKEL 23  Kijk hier voor meer informatie. 
Inmiddels heeft ook de PvdA heeft zich over artikel 23 gebogen. Hun voorstellen lijken eenzijdig gericht op de positie van de leerling. Op het recht op onderwijs. Terwijl de huidige wettekst juist aanknopingspunten bevat voor een meer evenwichtige aandacht voor alle betrokkenen. Ter voorbereiding van een commentaar op die PvdA voorstellen willen we graag met u in gesprek. Hier een link naar die voorstellen. We houden ons aanbevolen voor uw commentaar. Of meldt u aan voor een digitaal gesprek hierover.
(geplaatst 19-03-2019) (bijgewerkt: 2020-10-05)

VREDESWEEK  Ieder jaar de laatste week van september is er de vredesweek. Met name activiteiten van lokale, vaak in deze samenwerkende, kerken bieden ook mogelijkheden voor scholen om aan te sluiten. Maar ook landelijk wordt er van alles gedaan en gemaakt.
(geplaatst 19-03-2019)

VOORUITBLIK De lezingenserie "IDENTITIEIT & DIVERSTITEIT" hebben we helaas moeten uitstellen tot een nader te bepalen datum. Maar op 6 oktober 2020 stonden we in FNV verband stil bij diversiteit, kijk hier voor een video verslag.

Op een nader te bepalendatum  begint een door Sint Bonaventura georganiseerde serie van drie masterclasses over identiteit en diversiteit. Op de eerste bijeenkomst, met als titel "Analyse van mijn ervaringen over integratie, segregatie en burgerschap", kunt u kennismaken met de ervaringen, ideeën en conclusies van onderwijsjournaliste Anja Vink.  

Daarna komen Samira Bouchiti (over burgerschap) en Húlya Uslu (over "lesgeven in de (groot)stedelijke context") aan de beurt. Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2 van de bijeenkomsten te bezoeken. Als u geïnformeerd wilt worden over de nieuwe data en wanneer de inschrijving geopend wordt: mail  info@SintBonaventura.nl 

EN VERDER  Op de pagina verenigingszaken leggen wij verantwoording af over hoe we de vereniging besturen. Maar de activiteiten die wij, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen organiseren, zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten we mee over actuele knelpunten in onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Als gast én gesprekspartner worden we steeds vaker uitgenodigd op studiedagen van onderwijsorganisaties, ouderverenigingen, bisdommen, katholieke onderwijsbesturen en (confessionele) politieke partijen. In de maanden na de zomervakantie zullen we een workshop verzorgen op het congres "Versterking Medezeggenschap". Ook zijn we, in samenwerking met het Wittemer beraad, betrokken bij de organisatie van een conferentie over het onderwijs in (de krimpregio) Limburg. En zijn we, i.s.m. de NKSR, betrokken bij een studiemiddag over burgerschapsvorming.
Op de pagina "congressen, lezingen, vieringen" vindt u een uitgebreid overzicht van bijeenkomsten op het snijvlak van onderwijs, opvoeding en zingeving. Soms georganiseerd door Bonaventura, maar vaker in samenwerking met andere partijen. Daarnaast ziet u daar de nodige bijeenkomsten waarvan wij denken dat ze voor mensen werkzaam in het bijzonder onderwijs van belang (kunnen) zijn. 

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de bezinning en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).
(geplaatst 23-07-2019)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 
(geplaatst 15-02-2019)

Mijn Twitter-tijdlijn

Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging @wvdbesselaar @amberwalraven "Holpraat", want is veranderen niet één van de kenmerken van (hedendaagse) culturen. Reageer Retweet Favoriet 12u
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging @wvdbesselaar Weer weinig nieuws onder de zon. Maar in de mede door toedoen van de inspectie ontstane ranglijsten-cultuur is punt… t.co/lhHRdvlPqg Reageer Retweet Favoriet 5 Mar
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging
Voorzitter St Bonaventura, dé rk lerarenvereniging @wvdbesselaar Want "woorden als vrijheid, democratie of broederlijkheid verliezen dan hun betekenis", aldus paus Franciscus in de… t.co/LmmGcKXBDL Reageer Retweet Favoriet 3 Mar


 


E-mailen
Bellen
LinkedIn