Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

WELKOM
op de site van Sint Bonaventura 

VOORUITBLIK 
THEMA AVOND NORMATIEVE PROFESSIONALITEIT      In voorbereiding. In onze eerder georganiseerde webinars kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt en hoe / of je dat mee kunt nemen in je  beroepsuitoefening. Wij horen vaak dat dat niet makkelijk gaat, dat dat ondergesneeuwd raakt in het verzakelijkte onderwijs, en dat het een van de redenen is waarom veel beginnende docenten het onderwijs al snel verlaten. Dat het een van de oorzaken, een belangrijke oorzaak is van het lerarentekort. 
Daarom een avond over normatieve professionaliteit  georganiseerd i.s.m. Edwin van der Zande werkzaam bij de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom de levensoriëntatie van professionals en maatschappelijke spiritualiteit.

Datum volgt. Deelname is gratisZowel voor leden als niet-leden. 
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nl   


LEESCLUB
maart/april 2022
Inmiddels is de advent-leesclub afgerond. En zijn de voorbereidingen voor de vasten-leesclub alweer begonnen. Benieuwd? Geef de mailadres door dat informeren we je z.s.m. met een persoonlijke mail.

In december jl. hebben we 
in 4 online bijeenkomsten het nieuwe boek van kardinaal Jozef de Kesel, "Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving" besproken. In dit boek, inmiddels genomineerd voor theologieboek van het jaar 2021 staat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel stil bij secularisatie, de ontkerkelijking, de toenemende multi-religiositeit en levensbeschouwelijke diversiteit. Mede omdat hij de ontwikkelingen van de afgelopen decennia plaatst binnen een verandering in de cultuur die al zo'n 5e eeuwen plaatsvindt komt hij tot een originele herwaardering van de rol van religie in de huidige tijd. 

Als het in januari weer kan willen we tijdens een gezamenlijke maaltijd deze leesgroep afronden. Tijd en datum in overleg.

De kerk moet de seculiere samenleving niet alleen aanvaarden, maar ook van harte omarmen, schrijft kardinaal Jozef De Kesel in een nieuw boek. Van zijn geloof gevallen, verzekert hij, is hij echter niet. 'Wij maken níét het einde van het christendom mee.'

LESMATERIAAL VOOR DE ADVENT

Door de aanhoudende coronacrisis is het voor veel mensen moeilijk om hoop te houden en vooruit te blijven kijken. Voor PO scholen hebben Verus en Uitgeverij Kwintessens daarom hoopvolle handreikingen, een animatievideo met Nina in de hoofdrol, een meezing liedje en leuke werkvormen over de verhalenstad Bethlehem ontwikkeld.

VO en MBO leerlingen dagen we uit om in aanloop naar Kerst na te denken over hun eigen leven, hun leefomgeving of de wereld te verbeteren. Met drie inspirerende videoportretten laten we zien waar leeftijdgenoten op hopen om de wereld te verbeteren. Met de bijbehorende handreiking kun je vervolgens met je leerlingen in gesprek gaan over hoe zij hun toekomst willen vormgeven.

Klik hier voor het PO materiaal

Klik hier voor het VO / MBO materiaal


WEEK VAN HET KATHOLIEKONDERWIJS  Van 13 tot en met 17 december 2021 organiseert de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In samenwerking met Adventsactie/Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen, te gebruiken tijdens de Advent in aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is er een kerstposter (afbeelding) beschikbaar met bijhorende lesbrief.

Voor de kerstposter is dit jaar gebruik gemaakt van het werk van de Nederlandse kunstschilder en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aankondiging van het licht’ (1990).

Bij de afbeelding zijn een aantal lessuggesties ontwikkeld. De kerstposter kan worden gedownload en zal ook worden toegestuurd aan alle katholieke scholen en schoolbesturen. Kijk voor de poster ook hier.

Basisonderwijs: ‘Ik zorg voor jou’
In samenwerking met Vastenactie is voor het basisonderwijs lesmateriaal voor de adventstijd ontwikkeld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerstverhaal komen verschillende aspecten van zorg terug, zoals de herbergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onderbouw
Voor de onderbouw is er een kleurig digitaal prentenboek met als titel: Het zorgkantoor van Bram en Haas waarin het onderwerp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is verwerkt, met bijbehorende vragen en werkvormen.

Midden- en bovenbouw
In het lesmateriaal voor midden- en bovenbouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale handboek staat vol met leuke werkvormen, vragen en liedjes en vanzelfsprekend het Bijbelverhaal. Ook is er een opzet voor een kerstviering voor de hele school.

Voortgezet onderwijs | Sint Maarten
Dr. Bill Banning heeft de lesbrief over de heilige Martinus die hij al eerder voor de NKSR ontwikkelde opnieuw geredigeerd. Het thema van deze lesbrief is solidariteit, een van de vijf kernbeginselen van het katholiek sociaal denken. In de lesbrief staan suggesties om de visie op solidariteit concreet te maken voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Deze man is voor miljoenen mensen eeuwenlang en wereldwijd een inspirerend voorbeeld geworden van concreet sociaal denken en handelen.

Alle materialen zijn te vinden en te downloaden op de site van de NKSR.

MEET & GREET   We proberen altijd zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op aan onderwijs en/of levensbeschouwing gerelateerde bijeenkomsten om met u in gesprek te kunnen gaan. Helaas, tgv de coronamaatregelen gaan de NOT en het jubileumcongres van de AOb niet door.

Het AOb congres vindt hopelijk in het voorjaar van 2022 plaats. En de volgende NOT van 24 t/m 28 januari 2023. 


EN VERDER
DELEN   In de leden- en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de vereniging, van de gesprekken die we met elkaar voeren en van onze bijdrage aan het publieke debat. Hopelijk levert ook deze steeds in ontwikkeling zijnde site een bijdrage aan de bezinning en reflectie die zo noodzakelijk zijn voor inhoudsvol en betekenisvol  (werken in het) onderwijs. 

Delen van leden- en nieuwsbrieven in uw netwerk wordt door ons gewaardeerd

Graag wijzen we ook op onze aanwezigheid elders op internet, op linked, facebook en twitter. Ook daar proberen we een bijdrage te leveren aan het denken over onderwijs vanuit de uitdagingen die deze tijd aan ons stelt.
(geplaatst 2020-10-07)

CORONA EN HET ONDERWIJS  Tijdens de 1e en de 2e corona golf publiceerde de acteur, schrijver en voormalig dichter des vaderlands  Ramsey Nasr twee artikelen waar hij tijdens de derde golf nog een aan toevoegde en die drie samenbundelde in de uitgave "De fundamenten", een boekje dat na een interview in het tv programma Buitenhof meteen uitverkocht was en tot voor kort hoog in de boeken-top-tien stond. Een pleidooi om te leren leven met onzekerheid, tegen de zelfverheerlijking, de vergoddelijking van de mens, een radicale oproep om de onderlinge verbondenheid tussen de mensen en die tussen mensheid en natuur te herstellen. Als een ware oudtestamentische profeet keert hij zich tegen een levenshouding die ons huidige bestaan als een vanzelfsprekendheid, als een recht is gaan beschouwen en de werkelijk belangrijke zaken, de fundamenten als ornamenten. En zo zijn zorg, onderwijs en cultuur sluitpost, versiering, luxe  geworden.

Opvallend vond ik dat vele zaken die hij over kunst en cultuur te berde brengt bijna een opeen van toepassing zijn op geloof en religie. En misschien nog wel opvallender is de manier waarop hij de de kwetsbaarheid van de mens en het menselijk bestaan beredeneert vanuit de evolutietheorie van Darwin. Aangevuld met eigen ervaringen tijdens een verblijf in het noordpoolgebied.
Zo neemt hij afstand van de, ook in het onderwijs en in het onderwijsdebat veel voorkomende neiging om (wetenschappelijke) kennis, rationeel denken, 'evidence based handelen' als zekerheid gevende houvasten te beschouwen. En pleit hij voor een herwaardering van de persoonlijke ervaring. Daarom is het boek van Nasr is ook relevant bij het zoeken van antwoorden op de vraag op hoe vorm te geven aan onderwijs over corona en de wijze waarop we daar als samenleving mee omgaan.
(geplaatst 22-08-2021)

BELGIË - NEDERLAND  Een eerder gepland gesprek tussen collega's uit Belgisch en Nederlands Limburg kon tgv de corona crises geen doorgang vinden Nu kijken we of we dat gesprek alsnog kunnen organiseren. Als het weer kan en mag. Met een inleiding over de verschillen en overeenkomsten m.b.t. de onderwijsvrijheid in beide landen en over de verschillende manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Om vervolgens snel over te stappen naar de de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen al dan niet vorm krijgt. En natuurlijk over het vak godsdienst / levensbeschouwing in het bijzonder en openbaar onderwijs in beide landen. 

Belangstelling om de dag bij te wonen of om een actieve bijdrage te leveren in voorbereiding en uitvoering: laat het ons weten.
(geplaatst 20-06-2020)

CURRICULUM.NU  Terwijl er zelfs een lobby is vanuit de wereld van het levensbeschouwelijk onderwijs, de werkgroep LERVO, die pleit voor het verder gaan op de door curriculum.nu ingeslagen weg omdat zij daar aanknopingspunten zien voor hun eigen plannen, nl. de invoering van een vak levensbeschouwing in het hele voortgezet onderwijs, lijkt de tegenstand te groeien. Ook de LERVO plannen komen, ondanks de genoemde uitgebreide consultatie van de leraren, toch weer m.n. uit de koker van allerlei andere partijen die met dit soort plannenmakerij hun bestaansrecht menen te kunnen / moeten aantonen.

Lees hier meer over curriculum.nu en de reacties en kritische kanttekeningen van Sint Bonaventura en anderen. 

Overigens, bijna 20 jaar geleden begon Jan Marten Praamsma een lezing op de ledenvergadering van Sint Bonaventura op de volgende wijze:
"Waar zit nu precies het probleem? Die problematiek komt er kort gezegd op neer dat de leraar geen kans meer krijgt leraar te zijn. Het is op school niet de leraar die de dienst uitmaakt. De leraar is slechts uitvoerder van overheidsbeleid. Althans, in toenemende mate. Hij is uitvoerder van het beleid van een overheid die zich tot in de kleinste details bezighoudt met het onderwijs. Met de inhoud van het onderwijs. Zelfs met de didactiek van het onderwijs. De leraar geeft niet langer zelf vorm aan zijn onderwijs en dat beneemt hem de gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen."

Voor de hele lezing, interessant om die eens naast de lezing van Erik Borgman op onze laatste ledenvergadering te leggen, kijk hier.
(geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-04-09/2020-05-17 & 2020-10-09)

ARTIKEL 23  Kijk hier voor meer informatie. 
Inmiddels heeft ook de PvdA heeft zich over artikel 23 gebogen. Hun voorstellen lijken eenzijdig gericht op de positie van de leerling. Op het recht op onderwijs. Terwijl de huidige wettekst juist aanknopingspunten bevat voor een meer evenwichtige aandacht voor alle betrokkenen. Ter voorbereiding van een commentaar op die PvdA voorstellen willen we graag met u in gesprek. Hier een link naar die voorstellen. We houden ons aanbevolen voor uw commentaar. Of meldt u aan voor een digitaal gesprek hierover.
(geplaatst 19-03-2019) (bijgewerkt: 2020-10-05)

 
337041


E-mailen
Bellen
LinkedIn